PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30.08.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier local Buhai Mihaela.

La ședință mai participă: dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului public și privat, dna. Lăpușneanu Ioana din cadrul Biroului Impozite și taxe, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, dna. Bârlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență socială, Năsăud, dl. Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism, dl Gavrilă Ilie, dl Bozomală Florin, dl. Zimb Viorel și dl. Pop George.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea închirierii unei suprafețe de teren de 5 mp., din domeniul public al orașului Năsăud, situat pe strada Miron Cristea, pe o perioadă de 4 ani

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 30198 Năsăud, nr. cadastral 30198, in suprafață de 1860 mp., situat in orașul Năsăud, strada Bistriței, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat și trecerea în domeniul public al orașului Năsăud a imobilului nou rezultat identificat cu nr. cad. 30499 în suprafață de 150 mp.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă un  proiect de hotărâre, respectiv:

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea închirierii unei suprafețe de teren de 5 mp., din domeniul public al orașului Năsăud, situat pe strada Miron Cristea, pe o perioadă de 4 ani

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 30198 Năsăud, nr. cadastral 30198, in suprafață de 1860 mp., situat in orașul Năsăud, strada Bistriței, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat și trecerea în domeniul public al orașului Năsăud a imobilului nou rezultat identificat cu nr. cad. 30499 în suprafață de 150 mp.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    2 voturi ( dna. consilier Vâju Steluța, dl. consilier Rogozan Florin).

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Diverse

Dl. primar prezintă adresa d-lui Costea Sergiu Valentin, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 36257/23.08.2019 prin care solicită efectuarea unui schimb cu o locuință ANL cu 2 camere.

Dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul Compartimentului Impozite și taxe precizează că la această dată nu există apartamente ANL vacante cu 2 camere.

Dl. primar solicită ca în această situație să formuleze un răspuns care să fie transmis petentului.

Dl primar prezintă adresa d-nei Bodiu Margareta înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 36317/26.08.2019 prin care solicită aprobarea concesionării terenului în suprafață de 1703 mp situat în Năsăud, str. Emil Isac, nr. 8,.

Dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat menționează că s-a mai răspuns o dată la această solicitare.

Răspunsul ar fi tot unul negativ întrucât terenul este revendicat. Cererea de revendicare a fost formulată de către doamna Nistor Firoana. O parte din acest teren este susceptibilă de a fi restituită în natură, iar restul suprafeței, până la soluționarea dosarului, nu poate face obiectul unui act juridic.

Dl. primar prezintă adresa d-lui  Cosmi Nicolae Cătălin, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 34889/13.08.2019 prin care solicită aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 12033/01.06.2010 a cărui titular este IF Cosmi Viorela Maria.

Consilierii locali își exprimă acordul pentru realizarea cesiunii contractului.

Dl primar prezintă adresa domnilor Buhai Vasile, Anton Pavel, Spermezan Dorel, Ianul Vasile și doamna Călini Raveca, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 34044/31/07.2019 prin care solicită trecerea în domeniul public al orașului Năsăud  a nr top 6892 și  6893/2 înscrise în C.F. nr. 1817 și C.F. nr.2881., în vederea modernizării.

Dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat răspunde că cererea se referă la o porțiune de maxim 100 m peste calea ferată. Referitor la regimul juridic, dl Burduhos Dumitru menționează că nr. top 6893/2 este în prezent este pe Statul Român, iar imobilul cu nr. top 6892 este proprietatea unor persoane fizice. Consilierii locali își exprimă acordul de principiu  pentru cuprinderea în domeniul public a terenului, în situația în care acesta va fi donat Orașului Năsăud.

Dl. Gavrilă Ilie susține în fața Consiliului Local adresa înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 36299/26.08.2019 solicitând refacerea funcțională a trecerii la nivel cu calea ferată și prelungirea străzii Florian Porcius  cu executarea unor lucrări de amenajare.

Dl. primar dă citire adresei Ministerului Transporturilor conform cărora ”Trecerea la nivel cu calea ferată propusă a fi înființată de către Primăria orașului Năsăud pe linia CF 416 între stațiile CF Salva și Năsăud nu respectă prevederile STAS 1244-1/1996 art. 2 și 3. Pe cale de consecință, Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. nu poate da curs acestei solicitări.”

Dl consilier local Oltean Dorel apreciază că dacă se poate prelungii strada în cauză starea conflictuală se poate aplana.

I se răspunde d-lui consilier că dl primar a făcut numeroase adrese în acest sens însă i s-a răspuns că această trecere la nivel cu calea ferată nu poate fi instalată deoarece distanța dintre aceste treceri este prea mică.

Dl primar precizează că a efectuat toate demersurile pentru a deveni accesibil drumul către cele 50-70 de hectare, însă răspunsul primit a fost cel căruia anterior i-a dat citire. Dacă se poate identifica o altă soluție legală, dl primar își exprimă disponibilitatea de a o pune în practică.

Dl Burduhos Dumitru precizează că strada Florian Porcius nu este cuprinsă în domeniul public al orașului Năsăud.

Dl Gavrilă Ilie își exprimă dezacordul față de gestionarea situației de către instituția Primarului față de construcția edificată de către dl Kibler Nicolas în apropierea căii ferate.

I se răspunde d-lui Gavrilă Ilie faptul că Primarul orașului Năsăud a intentat un proces împotriva acestei persoane prin care i s-a solicitat intrarea în legalitate cu privire la construcțiile respective, iar în caz contrar să autorizeze Primarul să demoleze gardul executat fără autorizație de construire.

Procesul în prezent este suspendat întrucât anterior dl Kibler a fost amendat în două rânduri, o dată pentru gard și o dată pentru construcții, iar instanța a decis suspendarea cauzei având și petitul de demolare până la soluționarea celor două cauze intentate de dl Kibler pentru amenzi.

Dl Gavrilă Ilie dorește să menționeze faptul că amenzile au fost aplicate tardiv.

Dl. Bozomală Florin face următoarele precizări: ”Firma pe care o conduc a cumpărat acolo 1ha 280 mp. Primăria nu este vinovată, întrucât trecerea s-a desființat după ce am cumpărat terenul, însă vă rog respectuos să luați în considerare că sunt acolo aproximativ 28 de hectare care pot fi puse în evidență. Orașul Năsăud este strâmtorat. Mașinile circulă greu. Vă rugăm să găsiți o posibilitate pentru a putea continua activitatea.”

Dl primar apreciază că singura soluție este aceea ca proprietarii din acea zonă să doneze cotă parte din suprafețele respective, iar după această operațiune reabilitarea ține de administrația publică locală.

Dl Pop George dorește să menționeze faptul că și domnia sa întâmpină o problemă asemănătoare, respectiv nu reușește să se racordeze la rețeaua de gaze naturale întrucât strada pe care se află locuința nu este trecută în domeniul public.

Dl Burduhos Dumitru explică faptul că în CF nu figurează suprafața respectivă ca stradă. S-au analizat toate hărțile pentru a identifica persoanele care puteau avea proprietate acolo însă un singur imobil a rămas pe schița veche, iar ceilalți care și-au făcut schițe, le-au făcut de la stradă înspre curte. Așadar, practic, strada respectivă nu mai este a nimănui sau a unei singure persoane care nu este proprietar tabular.

Se decide ca această situație să mai fie analizată și reluată în discuție.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă s-a emis studiul de fezabilitate pentru drumul de la Lușca.

Dl primar răspunde afirmativ la această întrebare.

Dna. Bârlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență socială prezintă raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată pe semestrul I al anului 2019.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                             p.  Secretar,

      Buhai Mihaela                                                                   Cons.jr. Buta Roxana