Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 13.08.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Fetti Silviu, Rogozan Florin, Marica Marius;

Preşedinte de şedinţă:  dna consilier local Buhai Mihaela.

La ședință mai sunt prezenți și Dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor și Dl. Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind achiziționarea unui teren în suprafață de 730 mp, înscris în C.F. nr. 30482 Năsăud, nr. cad. 30482, în vederea realizării obiectivului de investiții: „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 95/ 10.10.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general și a Principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind achiziționarea unui teren în suprafață de 730 mp, înscris în C.F. nr. 30482 Năsăud, nr. cad. 30482, în vederea realizării obiectivului de investiții: „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Dna consilier local Vîju Steluța propune specificarea la art. 2 din proiectul de hotărâre și a prețului în metrii pătrați având în vedere că în celelalte articole s-a făcut vorbire în metrii pătrați, iar nu în ari.

Dl primar opinează  că este bine explicit în ari, întrucât operațiunea dintr-o unitate de măsură într-o altă unitate de măsură se poate poate realiza ușor.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 95/ 10.10.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general și a Principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”.

Nu  sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

      Buhai  Mihaela                                                                 Cons.jr. Soldea Vasile