PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31.07.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Absenți: dl consilier Maghiar Marius, dna consilier Bidică Emilia;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Boțan Ioan.

La ședință mai participă: dl. Ștefan Ionuț, din cadrul Biroului Financiar- contabil, dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului public și privat, dl Magdea Cornel, dna. Lăpușneanu Ioana și dna. Sângeorzan Corina din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții publice, dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, dl. Angelini Ioan, din cadrul Poliției Locale Năsăud, și dl. Marcu Daniel, manager al Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul II, anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, sc. D

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2019 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 48/2019 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2019 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.  125/2017 privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 92/10.10.2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Studiului de trafic ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 95/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud"

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” și a cheltuielilor aferente proiectului

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul consilierilor locali prezenți, dl primar suplimentează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de hotărârepentru aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa și U.A.T. Orașul Năsăud, în vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar realizării obiectivului de investiții  „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor-sud din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru negocierea prețului de achiziționare a terenului necesar realizării obiectivul de investiții: ”Pod cu o banda de circulație peste râul Someșul-Mare in cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul II, anul 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, sc. D

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2019 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 48/2019 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2019 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Dl primar dă citire si listei privind nr de posturi și cadre medicale încadrate la spitalul orășenesc înmânată de către dl manager al spiatalului, menționând că la acest moment sunt 32 de medici, inclusiv rezidenți, 108 asistente, 1 farmacist, 1 biolog, 56,5 infirmiere și îngrijitoare pentru curățenie, 23 de muncitori, 2 persoane cu funcții de conducere, 17 TESA, 1 preot și o persoana la garderobă. În total 243 în plată în acest moment, 299 aprobat prin statul de funcții anterior.

Dl. consilier Marica Marius solicită lămuriri cu privire la jumătatea de normă.

Dl. Marcu Daniel, manager al Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud răspunde că există personal medical, nemedical și auxiliar care deține funcția de conducere, sunt persoane care au și un cumul de funcții, peroane care au cumul de pensie și salariu, și personal care face cumul de posturi, adică suplimentare cu 4 ore sau 3 ore la medici.  Norma este de 47 ore.

Dl consilier Boțan Ioan întreabă dacă la medici și asistente încadrarea se face după necesar sau se referă la numărul de personal actual.

Dl Marcu Daniel răspunde că încadrarea nu este după numărul necesar. Spitalul este în deficit. Numărul maxim de cadre care trebuie să fie în spital este 299 persoane.

Cheltuielile de  personal din spital sunt de 87, 5%.  Nu există posibilitatea financiară de a asigura în totalitate statul de funcții.

Dl primar întreabă pe dl. manager Daniel Marcu care este fondul de salariu/lună/total cu obligațiile către buget.

Dl manager răspunde că suma este de 1.753.000 lei total cheltuieli salarii.

Dl primar întreabă dacă aceste sume pot fi asigurate și din raporturile cu Casa de asigurări.

Dl manager răspunde negativ făcând următoarele mențiuni: Cu Casa de asigurări este încheiat contract în procent de 30%-40%. Până la 31 decembrie a rămas la valoarea de contract avută în anul 2018, respectiv 667000 lei pe spitalizare continuă și 880000 pe spitalizare de zi în care intră și fișele UPU. Foarte important pentru că în Camera de gardă se prezintă pacienți cărora se pot face investigații medicale poate chiar ca și la un pacient internat, iar Casa de Asigurări decontează doar 47 de lei care se cheltuie la aparatele de analiză medicală.

Dl primar întreabă despre stadiul instalării în viitorul apropiat a aparatului tomograf.

Dl manager răspunde că în momentul de față este o firmă care se ocupă de amenajarea spațiului. Mai menționează că este nevoie de 5 autorizații în cadrul spitalului pentru a putea funcționa. Este nevoie de o autorizație de identificare a aparatului, o autorizație de deținere, un proiect tehnic de încadrare a spațiului, un proiect de amplasare și autorizația de punere în funcțiune. În momentul de față etapa este pe la jumătate.

Costurile pentru amenajarea spațiului au ajuns la 36.000 euro. S-a ales oferta cu prețul cel mai mic și se așteaptă terminarea lucrărilor. Se speră ca până la sfârșitul anului să fie pus în funcțiune.

Dl primar întreabă ce se poate spune în legătură cu sumele alocate de către Ministerul Sănătății pentru spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” în vederea invențiilor în aparatura medicală.

Dl Marcu Daniel răspunde că din 2006 nu s-a primit nici o sumă consistentă pentru aparatura medicală. S-a primit în anul 2016-2017, 10.000 lei. Aparatura pentru o singur aparat. În momentul de față s-a primit 1.400.000 lei.

Dl primar întreabă ce sume s-au colectat prin ADI Spital, al cărei promotor este Dana Cosma Someșan?

Dl manager răspunde că s-au colectat 400.000 lei.

Dl primar mai întreabă care sunt șansele a înființa un centru de primiri urgențe la Năsăud.

Dl manager răspunde că în momentul de față Camera de gardă funcționează cu medicii de pe secție. Sunt 3 medici. La pediatrie este chemat la domiciliu când doamna doctor este în localitate. Mai menționează ,dl manager, faptul că în momentul de față este un medic care face pregătire sponsorizată de către spital, în vederea specializării în medicină de urgență. Se speră ca pe viitor să se poată deschide un compartiment de primiri urgențe.

Mai menționează faptul că foarte multă lume critică faptul că vin pacienți care nu sunt băgați în seamă. Dacă nu este un diagnostic real și nu este o urgență, este medic de familie, permanență.

Dl consilier local Bodea Marius întreabă cine stabilește urgența.

Dl manager răspunde că este asistent de triaj. Prima evaluare se face de către asistentul care îl preia.

Dl consilier Vlașin Dorin întreabă dacă sunt modificări la statul de funcții și organigramă.

Dl manager răspunde că sunt modificări și face următoarele mențiuni: s-a suplimentat numărul de posturi aprobat prin statul de funcții cu patru posturi, respectiv 1 medic la endocrinologie, un post de asistent medical la endocrinologie, un post de asistent medical la cabinetul medical de gastroenterologie, 1 post de asistent medical la cabinetul de boli și diabet zaharat.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru ”    15 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.  125/2017 privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 92/10.10.2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Studiului de trafic ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 95/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud"

Dl consilier Marica Marius întreabă ca orizont de timp pe când se începe acest proiect.

Dl primar răspunde că se așteaptă contactarea în vederea semnării contractului de finanțare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa și U.A.T. Orașul Năsăud, în vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar realizării obiectivului de investiții  „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor-sud din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâreprivind constituirea unei comisii pentru negocierea prețului de achiziționare a terenului necesar realizării obiectivul de investiții: ”Pod cu o banda de circulație peste râul Someșul-Mare in cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Comisia pentru negocierea prețului de achiziționare a terenului necesar realizării obiectivul de investiții: ”Pod cu o banda de circulație peste râul Someșul-Mare in cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” sunt:

- Dl. Consilier Tomi Iacob;

- Dl. Consilier Rogozan Florin;

- Dl. Consilier Oltean Dorel;

În urma votului secret,  Dl. Consilier Tomi Iacob a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Oltean Dorel a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Rogozan Florin a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

      Boțan Ioan                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile