PROCES VERBAL

Încheiat azi, 20.06.2019, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți: Marica Marius, Fetti Silviu, Bodea Marius, Maghiar Marius, Vâju Steluța;

Lipsind președintele de ședință, dl. consilier Bodea Marius, este ales președinte de ședință cu vot unanim, dl consilier Boțan Ioan.

Preşedinte de şedinţă:  dl consilier Boțan Ioan.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind implementarea proiectului pe măsura 15. Servicii de silvomediu, Servicii climatice și conservarea pădurilor, respectiv submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020 precum și desemnarea reprezentațiilor legali pentru implementarea acestui proiect

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 12 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului pe măsura 15. Servicii de silvomediu, Servicii climatice și conservarea pădurilor, respectiv submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020 precum și desemnarea reprezentațiilor legali pentru implementarea acestui proiect

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

      Boțan Ioan                                                                    Cons.jr. Soldea Vasile