Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Concurs îngrijitoare

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD,  organizează  în data de 29.07.2019, concurs de recrutare la sediul din Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, în vederea ocupării postului contractual de execuţie, vacant de: Îngrijitoare în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud

Condiţii specifice de ocupare a postului contractual vacant:

- studii generale

Bibliografia conform anexei

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 17.07.2019, la compartimentul resurse umane şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului oraşului Năsăud;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ;

f) curriculum vitae;

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

1. Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie  a dosarelor.

2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 29.07.2019 la orele 10:00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3. Interviul va avea loc în data de 31.07.2019 la orele 10:00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.

Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor, dacă este cazul.

Rezultatele fiecărei  etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15 și pe sit-ul primăriei www.primarianasaud.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs/soluţionare contestaţii – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, tel.0263/361026, interior 23.

                       

 

                      PRIMAR,                                                               SECRETAR

              MIRCEA ROMOCEA                             Cons.jr. VASILE ȘOLDEA

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD                                                      Anexa

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul pentru ocuparea postului de îngrijitoare în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud, organizat în perioada 29.07 - 31.07.2019.

 

1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă( art.37- 40)

Capitolul V, Secțiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă (art.55-56)

Titlul XI , capitolul II– Răspunderea disciplinară ( art. 247-252)

2. Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Capitolul VI -  Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică ( art.46-52).

3. Regulamentul de ordine interioară

Cap.VII Răspunderea disciplinară ( art.58)

 

     

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA