Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.HC 48 din 30.05.2019

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2019

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

Având în vedere:

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud;
 • raportul compartimentului pregătire documente nr. 28912/09.05.2019;
 • expunerea de motive a primarului orașului Năsăud nr. 28913/09.05.2019;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;
 • prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ghidul de eligibilitate pentru Programul acțiunilor din domeniul sportului si al culturii în orașul Năsăud pe anul 2019 are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general, criteriilor de eligibilitate, procedura de depunere, selecție şi derulare a contractului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activitățile sportive nonprofit.
 • conform dispozițiilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile locale asigură potrivit competențelor sale şi în condițiile legii cadrul necesar pentru finanțarea şi promovarea activităților sportive;
 • Consiliul Local Năsăud poate acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general în condițiile legii;
 • cadrul legal privind acordarea acestor finanțări vizează Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 30209/30.05.2019;
 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 30210/30.05.2019;
 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 30212/30.05.2019;
 • prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, republicată;
 • procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr. 23981/13.02.2019;
 • procesul verbal de rezultat al afișării, nr.28917/09.05.2019;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit.”d” şi alin. (4), lit.”a”, alin. (6) lit.”a”, pct. 6 şi ale art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.(1) Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local în anul 2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile ghidului se aplică pentru finanțările nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local în anul 2019.

Art. 2. Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes local este aprobat de către Consiliul local al orașului Năsăud odată cu aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

Art. 3.Limita maximă a finanțărilor nerambursabile pentru domeniul de activitate sport este de 100.000 lei.

Art. 4.Se numește Comisia de evaluare a proiectelordepuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Năsăud pentru domeniul sportîn următoarea componență:

1. Magdea Cornel – preşedinte;

2. Iovu Ioan  – membru;

3. Cătuna Calin – membru;

4. Bozbici Alina – membru;

5. Pop Ionel     – consilier local – membru;

6. Maghiar Marius – consilier local – membru

7. Moldovan Adriana – consilier local – membru;8. Buta Gafia Roxana – secretar.

Art. 5.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționarea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al orașului Năsăudîn baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,prevăzut în anexa nr. 2  la prezenta hotărâre.

Art.6. Termenul  până la care poate fi depus ghidul, spre soluționare de către comisie, este data de 02.07.2019 iar după afișarea rezultatului în termen de 48 de ore se pot depune contestații la sediul Primăriei din orașul Năsăud.

Art.7.După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, care se va înainta primarului orașului Năsăud în vederea supunerii spre aprobare Consiliului local al orașului Năsăud.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul financiar-contabil,Compartimentul juridic, Compartimentul Relații cu publicul, Compartimentul audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și persoanele nominalizate la art. 4.

Art.9.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

 • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud.
 • Primarul orașului Năsăud;
 •  Birou financiar-contabil;
 •  Compartimentul juridic;
 •  Compartimentul audit;
 •  Persoanele nominalizate la art. 4;
 •  Compartimentul Relații cu publicul.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Boțan Ioan                                                         cons.jr. Soldea Vasile

 

 

Nr. 48/30.05.2019

Năsăud/ad. Cu 15 v

Anexa 1 la HCL 48 DIN 2019 Ghidul solicitantului sport si cultura 2017