Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 09.05.2019, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți: Marica Marius, Fetti Silviu, Rogozan Florin, Oltean Dorel, Timoce Călin;

Consilier, dna. Buhai Mihaela se prezintă pe parcursul prezentării proiectului de hotărâre de către dl. primar.

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dna. consilier local Bidică Emilia.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2018-2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru” - 11 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2018-2019

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

    Bidică Emilia                                                                    Cons.jr. Soldea Vasile