PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 09.05.2019, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți: Marica Marius, Fetti Silviu, Rogozan Florin, Oltean Dorel, Timoce Călin;

Consilier, dna. Buhai Mihaela se prezintă pe parcursul prezentării proiectului de hotărâre de către dl. primar.

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dna. consilier local Bidică Emilia.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2018-2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru” - 11 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2018-2019

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

    Bidică Emilia                                                                    Cons.jr. Soldea Vasile