Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD

 NR.29727/17.05.2019

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut,  în perioada 19.06 – 26.06.2019, pentru următoarele funcții publice:

 

1.Consilier, funcție publică de execuție, clasa I, grad superior, în cadrul compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.1.

2.Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad superior în cadrul Direcției de asistență socială, compartimentul evidență și beneficii de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.2.

3.Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal în cadrul biroului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.3.

4.Consilier, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.4.

5.Polițist local, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului poliție locală, compartimentul disciplină în construcții și afișajul stradal din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.5.

6.Polițist local, funcție publică de execuție, clasa III, grad principal, în cadrul Serviciului poliție locală, compartimentul ordine și liniște publică și pază a bunurilor din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.6.

Condiții de participare:

       a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

       b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

       c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

    Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:

       a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

      c) formularul de înscriere.

Dosarele candidaților se pot depune în perioada 17.05 - 05.06.2019, la Primăria orașului Năsăud, compartimentul resurse umane.

 

           PRIMAR                                                                         SECRETAR

 MIRCEA ROMOCEA                                                Cons. jr. VASILE ȘOLDEA

 

  

    PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD                                                           Anexa nr. 1

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional  a funcționarului public din cadrul compartimentului Agricol  din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 19.06 -26.06.2019.

 

 

1.Constituția României.

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici.

4.Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor, adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare.

6.Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

7.Hotărârea Guvernului nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019.

8.Ordinul nr.289/2017pentru aprobarea <LLNK 12017     0110GZ41   0 16>Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019

9.Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a <LLNK 12001   268 10 201   0 18>Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

10.Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD                                                    Anexa nr.2

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul Direcției de asistență socială, compartimentul evidență și beneficii de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 19.06 - 26.06.2019.

 

 

       1.Constituția României.

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 7/2004  privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

4.Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      5.Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

      6.Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.

      7.Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     8.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

9.Hotărârii Guvernului nr.430/2001 privind Strategia Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.522/2006.

 

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD                                                                         Anexa nr.3

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul Biroului financiar-contabil  din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 19.06 - 26.06.2019.

 

 

1.Constituția României.

2.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

4.Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

7.Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

 

PRIMĂRIA ORAȘ NĂSĂUD                                                                Anexa  nr.4  

                                                                                                    

                                                                                  

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul în cadrul  Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 19.06 - 26.06.2019.

 

 

      1.Constituția României.

      2.Legea nr.188/1999privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      3.Legea nr.7/2004privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

      4.Legea nr.215/2001a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       5.Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      6.Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      7.Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

      8.Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     9.Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

     10.Hotărârea Guvernului nr.890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare.

     11.Legea nr.153/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

  

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD                                                      Anexa nr.5

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul Serviciului poliție locală, compartimentul disciplină în construcții și afișajul stradal  din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 19.06 - 26.06.2019.

 

 

1.Constituția României.

2.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

4.Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare.

6.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare<LLNK 12003    92131 .

8.Legea nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată.

9.Legea nr.60/1991privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată.

10. Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.23/2015 pentru aprobarea Normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud.

11.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

12.Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

 

 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD                                                      Anexa nr.6

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul Serviciului poliție locală, compartimentul ordine și liniște publică și pază a bunurilor,  din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 19.06 - 26.06.2019.

 

 

 

1.Constituția României.

2.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

4.Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare.

6.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare<LLNK 12003    92131 .

8.Legea nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată.

9.Legea nr.60/1991privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată.

10. Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.23/2015 pentru aprobarea Normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud.

 

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA