PROCES VERBAL

Încheiat azi, 19.04.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Absenți: Moldovan Adriana, Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Vlașin Dorin.

La ședință mai participă: dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:             

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Spitalul orășenesc Dr.” George Trifon” Năsăud și Casa de Cultura „Liviu Rebreanu” Năsăud, pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 1.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2019

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil face următoarele mențiuni: ”La bugetul local, la venituri s-a  prognozat a se încasa 35.000.001 lei, din care venituri 13.729 000  lei, la care aportul cel mai mare îl au cotele și impozitul pe venit 6.424.000  lei, cu circa 80.000 față de ce am estimat pe noua formulă de calcul, 60%.

De precizat că acel 60% din cota de impozit pe venit va intra în vigoare doar cu luna aprilie 2019 întrucât prevederea din Legea 50 intră în vigoare după publicarea în M.Of.  a Legii bugetului de stat. Astfel, în primele 3 luni, s-a încasat pe cota veche. Probabil nu vom ajunge la suma asta, o vom vedea în cursul anului.”

Dl. consilier Marica Marius întreabă dacă, cota era de 50%.

Dl. Stoian Gheorghe răspunde că ”formula veche era de 43%, ea rămânând în vigoare până la  publicarea în M.Of., în data de 15.03.2019. Impozite și taxe pe proprietate- 2.772.000 lei, sumele defalcate din TVA-  4.228.000 lei, din care 1.800.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, respectiv învățământ, asistență socială și sume de  echilibrare- 2.428.000 lei. Această ultimă sumă s-a repartizat integral pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap și indemnizațiile aferente.

Taxe utilizare mijloace de transport, 952.000 lei, alte venituri fiscale 3.215.000 lei, din care concesiune 887.000 lei, alte venituri din proprietate 123.000 lei, veniturile din amenzi 387.000 lei, taxe speciale 703.000- include taxa specială pentru salubrizare care a rămas în continuare să fie încasată de autoritatea publică, în baza contractului semnat la nivelul județului. Suma de 10.456.000 lei este sumă pe care o prognozăm a fi atrasă din fonduri externe nerambursabile  și finanțări de la bugetul de stat prin programul național de dezvoltare locală.

Cu privire la cheltuieli, acestea sunt în sumă de 38.122.000 lei, cu 3.121.000 lei, mai mari. Un deficit în limita excedentului de anul anterior, pe care l-am repartizat integral secțiunii de dezvoltare și cofinanțărilor

Ponderea cheltuielilor, 4.932.000 lei- autoritățile executive, 228.000 lei Poliția locală, 64.000 lei datoria pentru creditul contractat, învățământul 2.283.000 lei din care 1.341.000 lei costul standard, iar diferența de aproximativ 900.000 lei alocată bugetului local. Este cea mai mare alocare de până acum făcută învățământului pentru reparații și pentru dotarea cu camere de supraveghere video, curse, transport, analize medicale, cadre didactice. Toate solicitările au fost luate în calcul și toate au fost avizate favorabil în prima fază. Sănătatea are alocată suma de 200.000 lei transfer, Casa de cultură  285.000 lei, cultura 1.416.000 lei din care bibliotecile 198.000 lei, 280.000 lei Casa de cultură, sportul 100.000 lei, zonele verzi 609.000 lei, iar asistența socială 4.627.000 lei.

Trebuie să precizăm faptul că la asistenții persoanelor cu handicap, am redus în urma dezechilibrului primului buget făcut împreună cu dl. primar, unde am avut un deficit de 2.131.000 lei, am fost nevoiți să tăiem tot ce însemnau cheltuieli cu bunuri, servicii pe trimestrul IV și de la asistenții personali 681.000 lei. Sperăm ca în a doua parte a anului să reușim să mai găsim alte soluții de finanțare. Iluminatul public- 410.000 lei, salubrizare- 1.101.000 (include serviciile de salubrizare care le avem la nivelul orașului  și taxa specială de salubritate).

Avem cotizațiile la asociațiile de dezvoltare, în care suntem membrii, 140.000 lei, străzile- 8.520.000 lei.

Pentru secțiunea de dezvoltare, bugetul este de 20. 301.000 lei, incluzând toate investițiile în desfășurare, cu excepția blocurilor unde suntem din nou în procedura de licitație. Mai trebuie precizat că a intrat în vigoare și Ordonanța 114 datorită căreia cresc toate prețurile de cofinanțare. Este o influență destul de mare de 57% pe forța de muncă, care implică un efort financiar destul de ridicat.

Ca și obiective de investiții pe care le-am avut în vedere anul acesta- drumuri agricole- 5.584.000 lei, modernizare strada Andrei Mureșanu- 362.000 lei, Podul cu o bandă de circulație peste râul Someș- 3.380.000 lei, modernizare străzi prin PNDL2-  6.025.000 lei, studiul de fezabilitate și  proiecte- 179.000 lei pentru continuarea amenajării parcului de fitness, fântâna arteziană din centrul orașului 207.000 lei și Capela din L. Rebreanu- 535.000 lei, Capela din Lușca- 557.000 lei, centru de zi pentru persoane vârstnice- 1.418.000 lei, eficientizare energetică spital- 1.779.000 lei, modernizare parc de joacă la grădiniță 60.000 lei, achiziționare centrală termică la grădinița cu program prelungit- 73.000 lei, server video dedicat camerelor video din oraș- 19.000 lei, nouă centrală telefonică la sediul Primăriei- 8.000 lei.”

Dl consilier Marica Marius întreabă cât este cofinanțarea pentru fântâna arteziană.

Dl Stoian Gheorghe răspunde că pentru reamenajarea fântânii, suma este de 67.000 lei, iar la Capela Lușca 55.000 lei și la Capela L. Rebreanu 53.000 lei.”

Dl primar precizează că în GAL au intrat ulterior U.A.T-uri precum Șieu Măgheruș, etc., cărora li s-a alocat o sumă considerabilă, iar noi am primit în jur de 100.000. lei pentru fiecare capelă și 40.000 lei pentru fântână.

Dl Stoian Gheorghe menționează că, cofinanțările sunt următoarele: la pod- 240.000 lei, PNDL modernizare străzi- 204.000 lei, capelele- 33.000 lei. Acestea însumează un total de 1.491.000 lei cofinanțările noastre pentru toate proiectele.

Din 3.121.000 lei, 1.630.000 lei avansul încasat de la AFIR pentru drumurile agricole, unde deja gradul de realizare este de 10%.

Dl. consilier Boțan Ioan întreabă de ce există diferențe între cele două capele din punct de vedere financiar.

Dl. Stoian Gheorghe menționează că dotările sunt la fel însă este vorba despre teren și construcție care sunt diferite, în funcție de structura de rezistență, etc.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Spitalul orășenesc Dr.” George Trifon” Năsăud și Casa de Cultura „Liviu Rebreanu” Năsăud, pe anul 2019

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

    Vlașin Dorin                                                                    Cons.jr. Soldea Vasile