Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Nr. 28508/24.04.2019

ANUNȚ

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de:

Muncitor necalificatîn cadrul Serviciului Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud – 1 post.

Data concursului: Proba practică: 23.05.2019, orele 10,00 - Primăria orașului Năsăud

Interviu: 27.05.2019, orele 12.00 - Primăria orașului Năsăud

Condiții de participare:

  • Studii: generale
  • Vechime în muncă: nu este obligatorie

Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:

  • Copia actului de identitate.
  • Cerere de înscriere.
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie.
  • Cazierul judiciar.
  • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
  • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoțite de documentele originale.

Dosarele se depun până la data de 14.05.2019, la Primăria orașului Năsăud.

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul resurse umane,  tel. 0263/361026, interior 23.

                          

 

                      PRIMAR,                                                               SECRETAR

           MIRCEA ROMOCEA                                       Cons. jr. VASILE ȘOLDEA