Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.DISPOZIȚIE

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în orașul Năsăud, pentru  alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26.05.2019

PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD,

Având în vedere:

 

-  raportul compartimentului de stare civilă nr. 27437/17.04.2019;

- adresa nr. II/D/5.568/23 din 18.03.2019 a Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 25981/20.03.2019;

- prevederile art. 40 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile pct. 51 din anexa 1 la H.G.R. nr. 81/2019, privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania  in Parlamentul European in anul 2019;

- prevederile art. 8, lit. d) din H.G.R. nr. 101/2019, privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfășurare a alegerilor  pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019;

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUN:  

 

Art.1. -Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afișaj electoral în orașul Năsăud și localitățile componente, Lușca și Liviu Rebreanu, pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26.05.2019:

1. Două afișiere - situate pe platoul Școlii de Aplicație;

2. Două afișiere - situate  în zona fostului cinematograf (P-ța. Unirii, nr. 2);

3. Două afișiere - situate  pe platoul Piața agroalimentară;

4. Două afișiere- situate  pe str. Miron Cristea în zona Cooperativa de Credit;

5. Două afișiere - situate în zona Bisericii Ortodoxe nr. 3;

6. Două afișiere-situate pe str. Vasile Nașcu, în zona Capelei orașului Năsăud;

7. Un afișier - situat lângă Școala Generală ,,Mihai Eminescu” Bld. Grănicerilor colț cu str. Virgil Șotropa;

8. Două afișiere – situate în cart. Liviu Rebreanu, în fața Căminului Cultural;

9. Două afișiere – situate în cart. Lușca, în fața Căminului Cultural.

Art.2.  (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afișaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri, precum și pentru candidații independenți.

(2) Este interzisa utilizarea de către partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afișaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt/o alt partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori de către un alt candidat independent.

(3) Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deținătorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

(4) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale care participă la alegeri în condițiile prezentei legi ori candidat independent poate aplica un singur afiș electoral. Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art. 1 nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorala, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

Art.3.   (1) Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

(2) Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutiera, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.

Art.4.Integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate, se asigură de Primarul orașului Năsăud, cu sprijinul organelor de ordine publică.

Art.5.– Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului orașului, prin afișarea la sediul Primăriei și afișare pe site-ul Primăriei orașului Năsăud.

Art.6.– Prezenta dispoziție se transmite prin intermediul compartimentului secretariat-administrativ, către:

§  Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud;

§  Poliția orașului Năsăud;

§  Poliția locală;

§  Secția de Jandarmi Năsăud;

§  Compartimentul Urbanism;

§  Compartimentul Relații cu publicul.

PRIMAR ,                                                      SECRETAR,

Mircea Romocea                                          Cons. jr. Vasile Șoldea