PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31.01.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Timoce Călin.

Absenți: Oltean Dorel

La ședință mai participă: dna. Bîrlădean Elvira, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială  și dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2019-2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie  2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor de serviciu  și repartizarea locuinței de serviciu, situată în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. D, apartamentul nr. 1, înscrisă în C.F. nr. 25372-C1-U7 Năsăud, nr. top 304/D/1, cuprinsă în domeniul privat al orașului Năsăud, în vederea închirierii

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărârePrivind aprobarea schimbului  locului de parcare nr. 4 situat pe strada Miron Cristea, zona de parcare C1-C7, D1, din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, cu locul de parcare nr.42 –vacant, situat în aceeași zonă și  din aceeași categorie, în favoarea doamnei POP NASTASIA

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă două proiecte de hotărâri, respectiv:

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2019, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale cu un operator de salubritate

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Dl consilier  local Marica Marius întreabă câte persoane beneficiază de acest venit minim garantat.

Dna. Bârlădeanu Elvira, din cadrul  Serviciului Public de Asistență Socialărăspunde că sunt 45 de titulari, formând 104 persoane, ca familie, 13 sunt apți de muncă, 17 persoane sunt scutite medical, 14 mame cu copii sub 7 ani, 52 copii sunt sub 16 ani și 8 persoane vârstnice.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2019-2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie  2019           

       Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

                   „ pentru ”    16 voturi;

                   „ împotrivă ”  0 voturi;

                   „ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor de serviciu  și repartizarea locuinței de serviciu, situată în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. D, apartamentul nr. 1, înscrisă în C.F. nr. 25372-C1-U7 Năsăud, nr. top 304/D/1, cuprinsă în domeniul privat al orașului Năsăud, în vederea închirierii

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea schimbului  locului de parcare nr. 4 situat pe strada Miron Cristea, zona de parcare C1-C7, D1, din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, cu locul de parcare nr.42 –vacant, situat în aceeași zonă și  din aceeași categorie, în favoarea doamnei POP NASTASIA 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    10 voturi (Pop Ionel, Boțan Ioan, Bidică Emilia, Buhai Mihaela, Șofroni Adela, Timoce Călin, Vlașin Dorin, Cârcu Andrei, Moldovan Adriana, Tomi Iacob);

„împotrivă”  5 voturi (Rogozan Florin, Marica Marius, Vîju Steluța, Maghiar Marius, Bodea Marius);

„abțineri”    1 vot ( Fetti Silviu)

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2019, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale cu un operator de salubritate

Dl consilier local Marica Marius consideră că nu este normal ca această taxă să fie stabilită pe o durată determinată, pentru persoane fizice până la încheierea unui nou contract deoarece asta ar putea însemna 3 luni, 6 luni, 1 an, 5 ani. Consideră că este necesară axarea pe un termen clar, precis, și propune următorul amendament:

Art. 1 ” Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport a deșeurilor municipale, în anul 2019, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la data de 01.04.2019

Dl primar atenționează asupra faptul că dacă nu se va prelungi acest contract pe durata solicitată, s-ar putea ca deșeurile să nu poată fi colectate.

Dl consilier Marica Marius insistă asupra faptului că este necesară specificarea unei date clare, iar dacă la data propusă prin amendament nu se va fi încheiat încă un contract, această perioadă se va prelungi din nou de către Consiliul Local. De asemenea, dl. consilier menționează că, în opinia sa, firma de colectare va crește doar taxele, fără a face ceva.

În plus, mai menționează faptul că, nu i se pare normal ca aceste sume să fie colectate de către primărie. Firma privată are îndatorirea de a face acest lucru.

Dl primar menționează faptul că este vorba despre o sumă de 1,46 bani și trebuie amintit și situația de ultima dată când nu s-au colectat deșeurile.

Dl consilier local Marica Marius consideră că este necesară și implicarea firmei private.

Dl consilier local Rogozan Florin menționează că în comparație cu alte orașe din țară, în Bistrița Năsăud se cer taxe printre cele mai mari.

Dl. primar consideră că  proiectul de la început are deficiențe având în vedere că practic degajarea zonelor de gunoi se face mai greu.

Dl consilier Boțan Ioan îl roagă pe dl. viceprimar să expună câteva argumente pentru creșterea taxelor, având în vedere că dumnealui a participat la ședința în care s-a dezbătut acest subiect.  Dl viceprimar Vlașin Dorin menționează că în caietul de sarcini nu au fost modificări față de procedura anterioară, afară de faptul că la vechea procedură s-a înaintat un nr. de aproximativ 300.000 de cetățeni la nivel de județ Bistrița- Năsăud. După această procedură, numărul a scăzut mult.

După ultima licitație, câștigată acum de Supercom, la zona urbană s-au oprit la 8,80 bani. Diferența de la 8,80 bani până la 11,46 bani, reprezintă o taxă de 30 lei/tonă la deșeurile care nu s-au colectat selectiv.

Deșeurile selective din containerele semi îngropate se adună în același loc cu cele menajere, însă au benzi de sortare ulterioară.

Este o problemă și așezarea gunoiului menajer peste gunoiul selectiv colectat. Se supune la vot amendamentul propus de către dl. consilier Marica Marius:

„pentru”   6 voturi (Vlașin Dorin, Bodea Marius, Marica Marius, Rogozan Florin, Maghiar Marius, Vîju Steluța);

„împotrivă”  9 voturi (Moldovan Adriana, Tomi Iacob, Cârcu Andrei, Pop Ionel, Timoce Călin, Buhai Mihaela, Bidică Emilia, Șofroni Adela, Boțan Ioan);

„abțineri”    1 vot (Fetti Silviu).

Amendament respins.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    9 voturi (Moldovan Adriana, Tomi Iacob, Cârcu Andrei, Pop Ionel, Timoce Călin, Buhai Mihaela, Bidică Emilia, Șofroni Adela, Boțan Ioan);

„împotrivă”  5 voturi (Bodea Marius, Marica Marius, Rogozan Florin, Maghiar Marius, Vîju Steluța);

„abțineri”    2 voturi ( Fetti Silviu, Vlașin Dorin).

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Diverse

 

Dl primar prezintă adresa dl. prof. dr. Ion Cristofor Filipaș, înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 39494/27.12.2018 prin care propune acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Năsăud d-lui Ion Istrate.

Dl primar prezintă adresa Ocolului Silvic Someș- Țibleș nr. 22722/11.01.2019 prin care se prezintă estimarea cheltuielilor care urmează a fi făcute cu administrarea fondului forestier, proprietatea orașului Năsăud.

Dl primar solicită Consiliului Local Năsăud mandat pentru reprezentarea în instanță în dosarul privind interesele Consiliului Local și ale orașului Năsăud, nr. 3636/265/2018. Consiliul Local al orașului Năsăud împuternicește pe dl. Romocea Mircea-Nicolae, primarul orașului Năsăud, să reprezinte în fața instanței judecătorești. Primarul poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei ce formează obiectul dosarului:

-        Dosarul nr. 3636/265/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud, având ca obiect succesiune – întabulare în C.F., reclamant Scurtu Maria;

Dl primar prezintă adresa d-lui Burcușel Grigore- Radu, înregistrată la Primăria orașului Năsăud nr. 23243/28.01.2019, prin care cumpărarea unei suprafețe de 59 mp. în vederea continuării proprietății sale.

Consiliul local al orașului Năsăud își exprimă acordul de principiu în vederea vânzării acestui teren.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

    Timoce Călin                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile