PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 21.12.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dna. consilier local Șofroni Adela.

La ședință mai participă: dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor și dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 97/31.10.2018 privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 84/2013, a Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 88/2013 și retragerea dreptului de administrare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Lacrima” asupra apartamentului situat în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, ap.1

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 125/2017 privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind acceptarea ofertei de donație a imobilelor terenuri în suprafață totală de 484 mp., identificate din C.F. nr. 30037 Năsăud, nr. top. 1642/2 și C.F. nr. 29373 Năsăud, nr. top. 1641/1/2, 1641/2/1, situate în orașul Năsăud, aflate în proprietatea lui Cautnic Ovidiu, Tomi Iacob, Tomi Voichița, Vlașin Viorel, Vlașin Victorița și Burdeț Nicolae, în vederea preluării acestora în domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă două proiecte de hotărâri, respectiv:

8. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2018 privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2018 privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. PH. privind transformarea postului de muncitor calificat-tractorist, treapta I, vacant în muncitor calificat -tractorist, treapta IV la Serviciul Drumuri și mecanizare din subordinea Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 97/31.10.2018 privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 84/2013, a Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 88/2013 și retragerea dreptului de administrare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Lacrima” asupra apartamentului situat în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, ap.1

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 125/2017 privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor terenuri în suprafață totală de 484 mp., identificate din C.F. nr. 30037 Năsăud, nr. top. 1642/2 și C.F. nr. 29373 Năsăud, nr. top. 1641/1/2, 1641/2/1, situate în orașul Năsăud, aflate în proprietatea lui Cautnic Ovidiu, Tomi Iacob, Tomi Voichița, Vlașin Viorel, Vlașin Victorița și Burdeț Nicolae, în vederea preluării acestora în domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    1 voturi (Tomi Iacob).

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă este obligatorie această mărire a salariilor.

Dl. Primar răspunde că nu este vorba despre o mărire a salariilor deoarece coeficienții rămân aceeași dar ei trebuie adaptați la salariul minim brut pe economie care va fi de 2080 lei.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi

„abțineri”    0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2018 privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2018 privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

9. Proiect de hotărâreprivind transformarea postului de muncitor calificat-tractorist, treapta I, vacant în muncitor calificat -tractorist, treapta IV la Serviciul Drumuri și mecanizare din subordinea Consiliului Local Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

    Șofroni Adela                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile