PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 12.12..2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dna. consilier local Șofroni Adela.

Absenți: Moldovan Adriana, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Timoce Călin ;

La ședință mai sunt prezenți și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil și dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2017, în suma de 370.717.53 lei, și a disponibilului aferent anului 2018 în suma de 230.000 lei rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –PIATA - ca venit la Bugetul local  - cod bugetar 36A0500

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite- Premiul I, II, III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Concursurilor și Competițiilor, în anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ,devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 868 m”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2017, în suma de 370.717.53 lei, și a disponibilului aferent anului 2018 în suma de 230.000 lei rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –PIATA - ca venit la Bugetul local  - cod bugetar 36A0500.

Dl Stoian Gheorghe explică faptul că excedentul de 370 mii lei a fost excedentul până la finele anului 2017, din activitatea de la piață. Acest excedent se preia cu intenția de a fi virați în ultima zi a anului pentru a putea fi folosiți anul viitor, având în vedere că este necesară cofinanțarea mai multor investiții. Cu titlu de exemplu, din doar 3 investiții, va fi necesar să cofinanțăm cu 1.700.000 lei.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T Năsăud pe anul 2018

Dl Stoian Gheorghe explică faptul că în ultima rectificare s-au încasat niște venituri în plus la cotele de impozit pe venit de 274 mii lei, cu care s-au rearanjat venituri unde nu s-au încasat la nivelul prognozei. S-a redus anumite venituri.

La cheltuieli s-au prognozat 199 mii lei în golurile avute, iar 100 mii lei au fost trecuți în rezerva bugetară. S-au alocat bani inclusiv la două școli. La Școala M. Eminescu, 11 mii lei, pentru cheltuielile la care ne-am angajat pentru microbuzul școlar, și 4000 lei la Liceul Silvic pentru avizul ISU și pe investiții la Grădinița cu Program Prelungit Năsăud pentru terminarea investiției pentru ISU.

La bugetul de venituri proprii și subvenții, veniturile sunt exclusiv la Casa de Cultură. Sunt venituri încasate ieri.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.   Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite- Premiul I, II, III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Concursurilor și Competițiilor, în anul 2018

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ,devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 868 m”

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5.   Diverse

Dl. primar dă citire invitației din partea Colegiului George Coșbuc pentru participarea la concertul de colinde care va avea loc în aula colegiului, miercuri, 19.12.2018, de la ora 17.00.

Dl primar adresează, rugămintea, ca în măsura în care timpul permite, să se participe la acest eveniment.

De asemenea, informează că începând cu data de 13. 12.2018, se va desfășura și Târgul de Crăciun, până în data de 15.12.2018. DL primar menționează faptul că principalul promotor al acestui eveniment este dna. Iulia Dragu, secondată de dna Dana Cosma Someșan, și nu numai. În cadrul acestui eveniment vor fi colinde, obiceiuri, tradiții și vor expune câțiva meșteșugari din Țara Năsăudului.

Dl primar dă citire și adreselor înregistrate la Primăria orașului Năsăud sub nr. 38940/11.12.2018 și 38981/12.12.2018 din partea Liceelor tehnologice Silvic și Economic, care solicită aprobarea modificării denumirilor liceelor solicitante prin eliminarea denumirii de liceu tehnologic, înlocuirile dorite fiind acelea de ”Liceu Silvic” Năsăud și ”Liceu Economic” Năsăud.

Consilierii locali prezenți își exprimă acordul pentru aceste modificări ale denumirilor școlilor solicitante.

Dl primar prezintă adresa înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 38662/05.12.2018 a doamnei Pop Nastasia, prin care solicită atribuirea unui alt loc de parcare decât cel deținut la acest moment, pentru motivele invocate în adresă.

Consilierii locali prezenți își exprimă acordul pentru atribuirea unui alt loc de parcare.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                         Secretar,

      Șofroni Adela                                                           Cons.jr. Soldea Vasile