PROCES VERBAL

Încheiat azi, 06.11.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Absenți: Maghiar Marius, Vîju Steluța, Oltean Dorel, Fetti Silviu, Bodea Marius Cârcu Andrei.

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Rogozan Florin

La ședință este prezent și dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren – curți construcții, în suprafață totală de 1550 mp., identificat din C.F. nr. 27684 Năsăud, nr. top. 6861/1 și din C.F. nr. 27683 Năsăud, nr. top. 6865/1, situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aimobilului teren – curți construcții, în suprafață totală de 1340 mp., identificat din C.F. nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32, C.F. nr. 28481 Năsăud, nr. top. 33 și din C.F. nr. 28482 Năsăud, nr. top. 34, situat în orașul Năsăud, str. Vasile Nașcu, jud. Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile - străzi, situate în orașul Năsăud și localitățile componente Lușca si Liviu Rebreanu, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 11v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren – curți construcții, în suprafață totală de 1550 mp., identificat din C.F. nr. 27684 Năsăud, nr. top. 6861/1 și din C.F. nr. 27683 Năsăud, nr. top. 6865/1, situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, județul Bistrița-Năsăud

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aimobilului teren – curți construcții, în suprafață totală de 1340 mp., identificat din C.F. nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32, C.F. nr. 28481 Năsăud, nr. top. 33 și din C.F. nr. 28482 Năsăud, nr. top. 34, situat în orașul Năsăud, str. Vasile Nașcu, jud. Bistrița-Năsăud.

Dl consilier local Marica Marius dorește să cunoască care este legătura dintre parcare și proiect.

Dl. Burduhos Dumitru explică faptul că pe partea respectivă se intenționează în cadrul proiectului,  realizarea unei construcții având rolul unei stații de autobuz. În cadrul proiectului sunt obligatorii extrase de carte funciară cu plan de amplasament și delimitare cum este, de altfel, obligatoriu pentru orice construcție.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

6. Proiect de hotărâreprivind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile - străzi, situate în orașul Năsăud și localitățile componente Lușca si Liviu Rebreanu, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Rogozan Florin                                                          cons.jr. Soldea Vasile