PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31.10.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Pop Ionel.

Absenți: Timoce Călin;

La ședință mai participă: dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil al Primăriei orașului Năsăud, dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dna. Bârlădeanu Elvira, din cadrul Serviciului public de asistență socială, dl Iovu Ioan și dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și privat și dna. Cosma Someșan Dana și Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița–Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere  a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 1 și 16 situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 2 A, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018                                       

                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu permisiunea consilierilor locali prezenți se retrage proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al orașului Năsăud.

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar cu retragerea proiectului de hotărâre mai sus menționat.

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva ” -  0 voturi;

„abțineri ” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă un proiect de hotărâre, respectiv:

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Protopopiatului Ortodox Roman Năsăud, a terenului în suprafață de 18 mp., aparținând orașului Năsăud, domeniul public, identificat din CF nr. 27557 Năsăud, număr cadastral 27557, în vederea amplasării unui ansamblu statuar reprezentând „Sfinții Martiri Năsăudeni”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud”

Dl consilier Marica Marius dorește să cunoască o perioadă estimativă pentru executarea lucrărilor.

Dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor menționează că lucrările vor începe la data de 17.11.2018, și se estimează că vor dura până în iulie 2020.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere  a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 1 și 16 situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 2 A, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al orașului Năsăud

Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil explică faptul că scopul principal al rectificării a fost pentru spital. Vom primi o sumă cu destinație specială de la Ministerul Sănătății pentru programul național de screnning auditiv pentru nou- născuți- 9 mii lei, cofinanțează Orașul Năsăud cu suma de 1 mii lei. Astfel  crește bugetul local cu suma de 10 mii lei, pe care îi vom transfera la spital pentru acest obiectiv. Vom semna un acord de finanțare cu Direcția de sănătate publică, iar spitalul va semna contractul subsecvent de cumpărare a acelui aparat. Pe lână cei 10 mii care îi transferăm la spital, a mai prevăzut Spitalul o altă sumă de 50 mii lei, pentru investiții din veniturile lor proprii cu această destinație. S-au mai modificat unele fișe de obiective de investiții.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Protopopiatului Ortodox Roman Năsăud, a terenului în suprafață de 18 mp., aparținând orașului Năsăud, domeniul public, identificat din CF nr. 27557 Năsăud, număr cadastral 27557, în vederea amplasării unui ansamblu statuar reprezentând „Sfinții Martiri Năsăudeni”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Diverse

Dl primar prezintă adresa Societății Cooperativei Meșteșugărești de gradul I ”Tricotextil”, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 35839/19.10.2018 prin care s-a solicitat Primăriei orașului Năsăud și Consiliului Local Năsăud revenirea asupra  Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2006 și scoaterea din domeniul public  a terenului menționat în adresă.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă  dacă este vorba despre parcarea din fața construcției.

Dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, explică faptul că parcarea este pe un alt imobil, iar nu pe cel care este cuprins în domeniul public. Sunt două imobile din moment ce există două  Cărți funciare, iar nr. cu 226, cel pe care dl susține că s-a făcut parcarea, nu a intrat în discuție. Doar un alt imobil, nr. 225 a fost cuprins în domeniul public în anul 2006 printr-o hotărâre de consiliu local.

Dl secretar al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile precizează că din punct de vedere juridic, imobilul a fost trecut în domeniul public. Dl insinuează că de fapt numai bunurile prevăzute în pct. III din anexă fac parte din domeniul public, însă potrivit art. 3 alin. 4 din Legea 213/1998 ”Domeniul public al comunelor, al orașelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean”.

În plus, legea invocată prin adresă, respectiv Legea nr. 18/1991,modificată ulterior în baza căruia dorește să dobândească dreptul de proprietate asupra terenului, printre condițiile cerute de lege se regăsește și aceea că ”terenurile nu sunt în proprietate publică sau privată a unităților administrativ- teritoriale”.

Prin urmare, se acceptă că unitățile administrativ- teritoriale pot avea bunuri proprietate publică asupra terenurilor pe care sunt edificate construcțiile cooperativei.

De asemenea, se contestă Cartea funciară.

Consilierii locali prezenți îți exprimă opunerea față de cele solicitate de către solicitant.

Dna. Bârlădeanu Elvira prezintă raportul privind activitatea asistenților personali  pentru semestrul I al anului 2018.

Dna. consilier local Vâju Steluța dorește să transmită mulțumiri Consiliului Local Năsăud și domnului Primar, din partea Consiliului de administrație al școlii întrucât s-au început lucrările pentru obținerea autorizației de funcționare de la Școala de Aplicație.

Dl. primar informează că dl. dr. universitar Vasile Sebastian Dâncul, în urma unei discuții cu președintele Consiliului Județean, dl. Emil Radu Moldovan, au propus, în urma desființării unei clinici medicale de la Vatican, acordarea din partea clinicii, a unei donații sub forma unui computer tomograf, Spitalului orășenesc din Năsăud.

Spațiul trebuie să îndeplinească anumite condiții fiind vorba de radiații. În urma unei vizite la Spitalul orașului Năsăud, s-a agreat ideea, urmând ca în data de 10.11.2018 să se efectueze transportul aparatului, pe cheltuiala donatorilor de la Vatican, iar în data de 29.11.2018 se va organiza aici o conferință de presă cu participarea celor trei personalități și respectiv, al clerului care vine de la Vatican, urmând ca, cu ocazia Zilei Naționale a României să acordăm titlul de cetățean de onoare domnului Vasile Sebastian Dâncul. Din cele relatate, aparatul donat ar avea un preț de 1 milion de euro. Va fi un avantaj deosebit pentru toți cei din Țara Năsăudului, Valea Someșului, a Ilvelor, a Sălăuței până la limită cu Maramureșul.

Dl consilier local, Boțan Ioan întreabă dacă se vor începe lucrările la capele.

Dl. Primar precizează că în opinia dumnealui, da.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Pop Ionel                                                                      Cons.jr. Soldea Vasile