PROCES VERBAL

Încheiat azi, 10.10.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Pop Ionel;.

Absenți: Fetti Silviu, Oltean Dorel, Cârcu Andrei, Moldovan Adriana;

La ședință sunt prezente și dna. Cosma Someșan Dana și dna. Carmen Soare, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Studiului de trafic ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de parcare în orașul Năsăud ca urmare a aplicării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud"                                 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud"

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 13 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Studiului de trafic ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de parcare în orașul Năsăud ca urmare a aplicării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 13 voturi

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud"

Dl consilier local Marica Marius solicită explicarea, în ansamblu, a proiectului în discuție.

Dna. Soare Carmen face următoarele precizări: În cadrul proiectului, activitățile principale vor fi de achiziționare a autobuzelor electrice. Se va achiziționa o flotă de 5 autobuze: 3 autobuze cu 11 locuri, care vor circula pe străzile înguste și 2 autobuze cu 26 de locuri care vor circula pe arterele principale. Se va construi un depou pe strada Dumitru Vârtic, care va avea ca și structura o zonă de garare, o zonă de service, o zonă cu destinație spălătorie, o zonă administrativă și casă poartă. Se vor amenaja 32 de stații de așteptare autobuz, conform rutelor cuprinse în Planul de mobilitate urbană. Se vor putea achiziționa bilete online sau pe hârtie din autobuz. Vor fi stații de monitorizare amplasate în stațiile de așteptare precum și în autobuze. Se vor construi, moderniza, extinde trasee pietonale pentru a încuraja deplasarea pe jos.

De asemenea, se propune un punct de vânzare și personalizare carduri și abonamente. Poziționată în Piață Centrală. Se va crea un sistem de bilete integrat pentru călători prin mijloace moderne. Se modernizează alei pietonale și trotuare pentru străzile Andrei Mureșanu, Dumitru Vârtic, Avram Iancu , Comoarei, Vasile Nașcu, Crișan și Tudor Vladimirescu. Se va crea un sistem de management al traficului cu sistem de monitorizare video, precum și sisteme de transport inteligente cu mijloace de localizare prin GPS, cu timp real de transport a pasagerilor amplasate atât în autobuze cât și în stații. Aplicațiile software și hardware vor fi amplasate la primărie într-un birou de transport public local de unde se va monitoriza  tot traficul. Se vor planta aliniamente de arbori pe traseele pietonale. Valoarea proiectului merge până la 5 milioane de euro, cu o cofinanțare de 2%. Serviciul public al transportului în comun va fi delegată gestiunea unei companii, ulterior semnării contractului de finanțare și pune în implementare a proiectului. Costurile vor fi următoarele: 1 leu pentru transportul  elevilor, studenților și pensionarilor și 1,5  lei al adulților, iar abonamentul 20 lei pentru  elevi, studenți și pensionari, și 40 de lei pentru adulți.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 13 voturi

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud"

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 13 voturi

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

        Pop Ionel                                                                      Cons.jr. Soldea Vasile