PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 08.10.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Pop Ionel;.

Absenți: Moldovan Adriana, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Rogozan Florin, Cârcu Andrei,  Maghiar Marius;

La ședință sunt prezenți și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, dna. Cosma Someșan Dana și dna. Carmen Soare, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Andrei Mureșanu, orașul Năsăud"

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 11 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Andrei Mureșanu, orașul Năsăud"

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil precizează căs- a modificat o fișă de obiective de investiții astfel încât să se poată  asigura finanțarea unor obiective de investiții, respectiv Planul de mobilitate urbană durabilă și obiectivul de investiții SF-uri și PT-uri pentru investiții publice. S-a redus cofinanțarea obiectivului de investiții Modernizare străzi oraș Năsăud prin PNDL 2 cu 100 mii lei. Pt că încă nu s-a început execuția lucrărilor și s-a redistribuit 21 mii la proiecte tehnice și 79 mii. pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Andrei Mureșanu.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 11 voturi

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

        Pop Ionel                                                                      Cons.jr. Soldea Vasile