Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

Încheiat azi, 05.10.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Pop Ionel.

Absenți: Moldovan Adriana, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Rogozan Florin, Vîju Steluța, Cârcu Andrei;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

  1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor strada Dumitru Vârtic și strada Comoară, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

  Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 11 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

  1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor strada Dumitru Vârtic și strada Comoară, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud.

 Dl. consilier local Vlașin Dorin propune următorul amendament:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 35186/03.10.2018 întocmită de către S.C. TOPOSERV S.R.L., prevăzută în anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor strada Dumitru Vârtic și strada Comoară, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud, în baza documentației menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, având elementele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se supune votării amendamentul propus de dl. consilier Vlașin Dorin:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma ulterioară adoptării amendamentului:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                         Secretar,

      Pop Ionel                                                                Cons.jr. Soldea Vasile