PROCES VERBAL

Încheiat azi, 05.10.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Pop Ionel.

Absenți: Moldovan Adriana, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Rogozan Florin, Vîju Steluța, Cârcu Andrei;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

  1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor strada Dumitru Vârtic și strada Comoară, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

  Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 11 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

  1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor strada Dumitru Vârtic și strada Comoară, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud.

 Dl. consilier local Vlașin Dorin propune următorul amendament:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 35186/03.10.2018 întocmită de către S.C. TOPOSERV S.R.L., prevăzută în anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor strada Dumitru Vârtic și strada Comoară, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud, în baza documentației menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, având elementele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se supune votării amendamentul propus de dl. consilier Vlașin Dorin:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma ulterioară adoptării amendamentului:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                         Secretar,

      Pop Ionel                                                                Cons.jr. Soldea Vasile