Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut,  în perioada 25.10 – 29.10.2018, pentru următoarele funcții publice:

1. Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr. 1.

2. Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal în cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul evidența populației.

Bibliografia conform anexei nr. 2.

3. Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal în cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul stare civilă.

Bibliografia conform anexei nr. 3.

Condiții de participare:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.

Dosarele candidaților se pot depune în perioada 24.09.-15.10.2018, la Primăria orașului Năsăud.

 

           PRIMAR                                                       SECRETAR

 MIRCEA ROMOCEA                                Cons. jr. VASILE ȘOLDEA

 

Anexa nr. 1

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 25.10 - 29.10.2018.

 

1. Constituția României.

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

Anexa nr. 2

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul evidența populației în perioada 25.10 - 29.10.2018.

 

1. Constituția României.

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată,cu modificările și completările ulterioare.

8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

Anexa nr. 3

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul stare civilă în perioada 25.10 - 29.10.2018.

1. Constituția României.

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

7. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare – Cartea a II – a – Titlul II și III.

8. Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003,privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare.

9. Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată,cu modificările și completările ulterioare.

10. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA