PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25.09.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absentând președintele de ședință pentru luna septembrie, dl. Oltean Dorel, este ales cu unanimitate de voturi dl. consilier Boțan Ioan pentru a conduce prezenta ședință.

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Boțan Ioan.

Absenți: Marica Marius, Oltean Dorel, Vlașin Dorin;

La ședință mai participă: dl Stoian Gheorghe, în calitate de șef contabil al Biroului Financiar- contabil, din cadrul Primăriei orașului Năsăud, dl Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și privat și dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc                                                                                               

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind renunțarea la dreptul de servitute de trecere cu piciorul si mijloacele de transport pe tot parcursul anului, pe o suprafață de 143 mp., având o lungime de 35,86 m si o lățime de 4 m, instituit în favoarea fondului dominant-imobilul cu nr. cadastral 28784 in suprafață de 800 mp, proprietatea orașului Năsăud, peste fondul aservit-imobilul cu nr. cad. 28783 în suprafață de 779 mp

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2018

           Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud ”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, jud. Bistrița - Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea unui număr de  50 de locuri la Creșa oraşului Năsăud, unitate subordonată Consiliului Local Năsăud, pentru copiii cu vârste  cuprinse între 3 luni şi 4 ani                                              

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliul Local nr.164/20.12.2017, privind  aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2018-2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

         Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă un proiect de hotărâre, respectiv:

11. Proiect de hotărâre  privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Economic Năsăud asupra locuinței de serviciu, situată în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 4Bis, sc. D, apartamentul nr.1, aparținând domeniului privat al orașului Năsăud                                            

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018

I se dă cuvântul d-lui Stoian Gheorghe pentru a prezenta succint modificările aduse prin propunerea de rectificare bugetară.

Dl Stoian Gheorghe menționează că rectificarea bugetară se referă, în primul rând, la sumele primite pentru echilibrare în urma rectificării bugetului de stat. S-a primit 1.538000 lei, 1432000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare, 6000 cote. S-a mai primit o sumă de 49000 pentru cerințe educaționale speciale la școli. Suma cea mai mare, 3.105000 o cuprindem în baza contractului de finanțare a podului peste râul Someș, cu o singură bandă de circulație. Din sumele de echilibrare s-a încercat acoperirea sumelor necesare descoperite la începutul anului, s-au acoperit cheltuielile de funcționare în marea majoritate și s-a mai reușit alocarea sumelor de investiții: 243 mii la școli- 200 mii la Coșbuc, pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu Școala de Aplicații și 43.000 la Grădinița cu Program Prelungit. S-au mai cuprins sume de investiții la Parcul fitness- 219 mii și acoperirea cheltuielilor cu salubrizarea, mai puțin ultima lună. Sperăm ca ulterior să facem toate eforturile pentru acoperirea și acelei cheltuieli.

         Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc      

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de servitute de trecere cu piciorul si mijloacele de transport pe tot parcursul anului, pe o suprafață de 143 mp., având o lungime de 35,86 m si o lățime de 4 m, instituit în favoarea fondului dominant-imobilul cu nr. cadastral 28784 in suprafață de 800 mp, proprietatea orașului Năsăud, peste fondul aservit-imobilul cu nr. cad. 28783 în suprafață de 779 mp.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud ”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Dl. primar explică faptul că referitor la acest proiect a existat un litigiu, Curtea de Apel Cluj pronunțând o decizie definitivă în această cauză. În data de 24 septembrie. 2018, s-a deplasat comisia de la Bistrița, A.N.A.P. împreună cu comisia numită prin Dispoziția Primarului, al cărui președinte a fost numit dl. șef contabil Stoian Gheorghe, stabilindu-se că după analizarea documentelor D.U.A.E. se va trece la semnarea contractului.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, jud. Bistrița - Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea unui număr de  50 de locuri la Creșa orașului Năsăud, unitate subordonată Consiliului Local Năsăud, pentru copiii cu vârste  cuprinse între 3 luni şi 4 ani

Dna. consilier local Șofroni Adela propune o  modificare ulterioară a vârstei copiilor ca fiind între 3 luni și 3 ani întrucât există copii cu vârsta sub 3 ani care nu se  pot înscrie la creșă. Cei peste 3 ani considerând că se pot înscrie la grădiniță.

Se convine revenirea ulterioară cu un nou proiect de hotărâre, în urma analizării juridice a acestei probleme.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliul Local nr.164/20.12.2017, privind  aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2018-2019

Dna. consilier Vîju Steluța dorește să cunoască motivul pentru care s-au revocat aceste titulaturi.

Dl primar explică că s-a primit adresă scrisă de la inspectoratul școlar rezultând că în urma analizării cererilor și evaluării criteriilor s-a revocat acest statut.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

22. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Economic Năsăud asupra locuinței de serviciu, situată în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 4Bis, sc. D, apartamentul nr.1, aparținând domeniului privat al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Diverse

Dl. primar prezintă adresa starețului mănăstirii ”Sf. Ap. Petru și Pavel, Chiril Zăgrean, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 34546/20.09.2018 prin care se solicită donarea unei cantități de lemn de foc având în vedere consumul mare de lemn de la biserică și celelalte clădiri ale mănăstirii.

Dl. primar menționează că în lipsa unui temei juridic pentru a acorda aceste lemne, suntem în imposibilitate de a da curs acestei solicitări.

Dl. primar prezintă reușitele sportive ale domnișoarei Cosma Cristina, vice campion mondial la box.

Consilierii locali prezenți își exprimă acordul pentru acordarea unui premiu menit să recompenseze reușitele sportive ale domnișoarei Cosma Cristina.

Dl. primar prezintă adresa de la S.C. AQUABIS. S.A prin care se solicită exprimarea intenției de subscriere la  capitalul social prin aport de numerar  pentru achiziția materialelor și închirierea utilajelor, necesare pentru continuarea lucrărilor de apă și canal.

Consilierii locali prezenți își exprimă acordul unanim pentru subscrierea la capitalul social.

Dl. consilier local Rogozan Florin dorește să cunoască stadiul lucrărilor la podul cu o bandă de circulație peste râul Someș.

Dl. primar îl informează pe dl. consilier că mâine, data de 26.09.2018 urmează a fi semnat contractul de execuție.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Boțan Ioan                                                                  Cons.jr. Soldea Vasile