Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

Încheiat azi, 17.09.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Oltean Dorel.

         Absenți: Timoce Călin, Vlașin Dorin;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, Oraș Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud” și a cheltuielilor legate de proiect  

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

  Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 15 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâre ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, Oraș Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud” și a cheltuielilor legate de proiect

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl. primar prezintă adresa d-lui Marcu Daniel, manager al Spitalului orășenesc ” Dr. George Trifon” prin care solicită aprobarea repartizării unei locuințe de serviciu, când acest lucru este posibil.

Consilierii locali exprimă acordul de principiu pentru atribuirea unei locuințe de serviciu

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar,

      Oltean Dorel                                                          Cons.jr. Soldea Vasile