PROCES VERBAL

Încheiat azi, 05.09.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absentând președintele de ședință pentru luna septembrie, dl. Oltean Dorel, este ales cu unanimitate de voturi dl. consilier Vlașin Dorin pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință: dl. consilier Vlașin Dorin.

Absenți: Fetti Silviu, Oltean Dorel și Marica Marius;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

La ședință este prezent și dl. Catarig Sorin din cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Dl. primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

  1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.), a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

 

         Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

         „pentru” - 14 v;

         „împotriva” - 0 v;

         „abțineri” - 0 v;

   Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.), a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Dl. primar precizează că este vorba de un număr de 11 străzi din Orașul Năsăud, străzi care trebuie reabilitate, modernizate și asfaltate. S-a luat această decizie și s-a pregătit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție corelat cu ceea ce prevede legea printr-o companie din Suceava.

Printre aceste 11 străzi din oraș ce trebuie reabilitate se regăsesc și străzile: Dumitru Vârtic, Comoarei, Avram Iancu, Andrei Mureșanu. S-a ajuns la această concluzie discutând și cu cetățenii.

Dl. primar mai specifică faptul că toate proiectele sunt importante, printre care se regăsește unul de mari dimensiuni din punct de vedere financiar și nu numai, însă infrastructura rutieră și cea pietonală este deosebit de importantă. Prin urmare s-a încercat a se obține finanțare prin Programului Național de Dezvoltare Locală, la momentul în care s-a avizat în Consiliul Tehnico-economic investiția privind Complexul Sportiv Multifuncțional din Orașul Năsăud, la care se asigură accesul pe strada Dumitru Vârtic, ce face parte din obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”.

În urma unei discuții cu dl. contabil șef, dacă nu vor exista resurse financiare, se va face un credit la momentul când se va face creditul pentru Complexul Sportiv Multifuncțional, acolo fiind vorba de o sumă de aproximativ de 2,4 aproape 2,5 milioane lei noi, tot ce înseamnă parte neeligibilă privind proiectul acesta, și anume să se facă un credit mai mare și să se asfalteze tot ce e neasfaltat în orașul Năsăud.

Consilierii locali își exprimă acordul în această idee.

Dl. Primar precizează că aceasta va fi în cazul în care nu se va putea obține finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, atunci va urma a se face această investiție; de aceea s-a pregătit în regim de urgență, atât cât s-a putut, documentația de realizare a lucrărilor de intervenție cu deviz general și indicatori tehnico-economici.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” - 14 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

         Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

         Președinte de ședință,                                                          Secretar,

                   Vlașin Dorin                                                           cons. jr. Șoldea Vasile