PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27.08.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.    

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier local Moldovan Adriana.

Absenți: Tomi Iacob.

La ședință, în cadrul discuțiilor ”Diverse ” sunt prezenți și dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat și dna. Marica Livia, din cadrul compartimentului Comercial.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre . privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor din orașul Năsăud care beneficiază de pensii de stat in cuantum de până la 650 lei lunar și respectiv persoanelor beneficiare de ajutor social din orașul Năsăud care au împlinit vârsta legală de pensionare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L. pentru unități locative cu una și două camere, din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea  Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.10/15.02.2018, privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 16 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă un proiect de hotărâre, respectiv:

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Construire Parc Fitness” situat în incinta stadionului Progresul din orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud

                                               Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor din orașul Năsăud care beneficiază de pensii de stat in cuantum de până la 650 lei lunar și respectiv persoanelor beneficiare de ajutor social din orașul Năsăud care au împlinit vârsta legală de pensionare.

Dl primar menționează că s-a mărit suma de la 500 lei anul trecut, la 650 lei trimestrial, pentru pensionarii de la stat și cei care  se încadrează pe Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                   „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie  2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ” 16 voturi;

                   „ împotrivă” 0 voturi;

                   „ abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L. pentru unități locative cu una și două camere, din orașul Năsăud

Dl Iovu Ioan, consilier în cadrul Compartimentului A.D.P.P. informează că au existat 80 de cereri, iar dl. primar precizează că repartizarea celor 11 locuințe s-a realizat în baza criteriilor și a  legislației aferente.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.10/15.02.2018, privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat

Dl primar menționează că inițial a fost o sumă de 7000 lei, care a fost cuprinsă în bugetul anului 2018. Ulterior, s-a modificat statutul și au ridicat suma la 11000 lei.

Orașul Năsăud, într-o primă etapă, poate plăti doar cei 7000 lei care au fost prevăzuți în buget. După rectificarea de buget, dacă se impune, avem aprobarea de a plăti.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Construire Parc Fitness” situat în incinta stadionului Progresul din orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud

Dl primar menționează că este vorba despre cererea unui grup de aproximativ 200 de tineri care au solicitat realizarea acestei investiții. După rectificarea bugetară va urma demararea investiției pentru a veni în sprijinul lor.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

                   „ împotrivă” 0 voturi;

                   „ abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Diverse.

Dl. consilier local Oltean Dorel precizează intenția de a iniția un proiect de hotărâre pentru a interzice pe raza orașului Năsăud desfășurarea evenimentelor în cadrul caselor de nunți/ restaurantelor, pe timpul nopții întrucât zgomotul provocat de muzica din aceste localuri este foarte deranjant volumul fiind foarte ridicat.

Doamna Marica Livia, din cadrul compartimentului Comercial, informează că referitor la autorizații cu program special, unele localuri pot funcționa astfel de la ora 14 până la ora 06:00, conform unei hotărâri ale Consiliului Local Năsăud.

De asemenea, restaurantele, în funcție de solicitări, au program de vară și program de iarnă.

Dna. consilier Vîju Steluța menționează că numărul nunților care se desfășoară noaptea este mare, iar interdicția de a le desfășura la aceste ore, ar determina pierderea unui număr mare de clienți.

Dl. primar precizează că se va studia dacă există temei legal pentru solicitarea domnului consilier local pentru a impune această interdicție.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 p.   Secretar,

      Moldovan   Adriana                                                             Cons.jr. Buta Roxana