PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27.07.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți:Maghiar Marius, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Tomi Iacob, Vlașin Dorin.

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Marica Marius.

La ședință sunt prezenți dl. Leahu Vasile, din cadrul Serviciului Public de Urbanism și Amenajarea teritoriului și dl Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Bloc de locuințe pentru specialiști în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 12v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Bloc de locuințe pentru specialiști în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”

Dl. primar explică faptul că este vorba despre un bloc de locuințe pentru specialiști care vor veni în oraș. Acesta se va construi în zona Tradam în regim P+2 E, cu  9 apartamente și stație de pompare înspre canalizarea orașului.

Urgența ședinței de la această dată se datorează faptului că luni se va încerca depunerea proiectului la București.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl primar mai dorește să informeze consilierii prezenți, cu privire la autorizația de construire pentru societatea ”FRASINUL” menționând că dacă societatea prezintă toate documentele necesare și solicitate prin certificatul de urbanism, autoritatea locală  va fi obligată să elibereze această autorizație.

În caz contrar, am putea fi acționați în instanță pentru a fi obligați la eliberarea acesteia.

Primăria orașului Năsăud este obligată să elibereze autorizația de construire, iar populația nemulțumită din cauza poluării poate apela la instituțiile abilitate, respectiv Agenția de Mediu și Direcția de Sănătate Publică.

În caz contrar, există riscul de a fi acționați în instanță, iar instanța să ne oblige la plata de penalități.

Dl. primar mai menționează că, din discuțiile purtate cu dl. Larionesi, ar rezulta faptul că pe lângă cele solicitate prin proiect, există o construcție mobilă care captează toate prafurile rezultate din mecanismul de procesare și fabricare a asfaltului.

Dl Leahu Vasile, din  cadrul Serviciului Public de Urbanism și Amenajarea teritoriului informează că s-a primit autorizația de mediu. Direcția de sănătate publică a emis o notificare prin care solicită a se efectua un studiu de impact asupra sănătății populației din zonă.

Atrage atenția de asemenea că primăria eliberează autorizația de construire, iar nu cea de funcționare.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Marica Marius                                                          cons.jr. Soldea Vasile