PROCES VERBAL

Încheiat azi, 23.07.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

După supunerea la vot a procesului verbal al ședinței anterioare, se prezintă în sală și dl consilier local Rogozan Florin.

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Marica Marius.

Absenți: Maghiar Marius, Tomi Iacob.

La ședință sunt prezenți și, dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,  dl Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism, dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, dl. Moldovan Ioan, din cadrul Compartimentului Drumuri și Mecanizare și dl. Ilovan Stelică, administratorul societății Local Serv Năsăud S.R.L.  

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă, cu strigare, a mijloacelor fixe: autoturism marca Dacia, tip. 1310 L, autovehicul marca Renault, varianta 40ACA33370, autoturism marca Daewoo, ti TF19V Cielo, Tractor rutier, marca U.T.B., tipul U 650 MR, autoturism marca Aro- tipul 243 D, aflate în proprietatea U.A.T. Orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe trimestrul II, anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romoceaâ

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite prin ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud                                          

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea  Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al S.C. Local Serv, pe o perioada de 3 ani și a statutului actualizat                         

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizarea Planului Urbanistic General al orasului Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 90/30.09.2008                                     

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă, cu strigare, a mijloacelor fixe: autoturism marca Dacia, tip. 1310 L, autovehicul marca Renault, varianta 40ACA33370, autoturism marca Daewoo, ti TF19V Cielo, Tractor rutier, marca U.T.B., tipul U 650 MR, autoturism marca Aro- tipul 243 D, aflate în proprietatea U.A.T. Orașul Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe trimestrul II, anul 2018

Dl. Stoian Gheorghe prezintă succint procentele de realizare, respectiv la venituri 58,14%, iar la cheltuieli 49%.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 15 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite prin ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud

Dl consilier local Marica Marius dorește să cunoască câte apartamente/garsoniere sunt în acest moment libere.

Dl Iovu Ioan, consilier în cadrul Compartimentului A.D.P.P. informează că la acest moment există 1 apartament și 10 garsoniere libere.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al S.C. Local Serv, pe o perioada de 3 ani și a statului actualizat

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 15 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâreprivind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 90/30.09.2008

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 15 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

13. Diverse.

Dl. secretar al orașului Năsăud prezintă adresa Agenției Naționale de Integritate 22422/G/II/0307.2018  înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 30343/11.07.2018, prin care se solicită încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Găitan Niculai pentru motive de incompatibilitate constatate pentru anul 2015. 

Se menționează că mandatul domnului consilier a încetat ca urmare a Ordinului Prefectului Județului Bistrița- Năsăud în anul 2016 precum și ca urmare a sentinței pronunțate de instanță.

Ca urmare a comunicării de către dl. consilier Fetti Silviu către domnii consilieri prezenți și către dl. primar a unui articol din presă, se redeschide discuția referitoare la autorizația de construire pentru firma de fabricare a mixturilor asfaltice care ar urma să își desfășoare activitate în localitatea Năsăud.

Dl primar menționează că prin certificatul de urbanism s-a solicitat autorizația de mediu și aviz de la Direcția de Sănătate Publică, cele două acte fiind absolut necesare.

Dl. primar mai menționează că se pare că Agenția Județeană de Mediu va proceda la efectuarea unui studiu de impact.

Dl. primar precizează că în momentul prezentării celor solicitate, respectiv avize și autorizații, se va verifica ce se poate face.

De asemenea, mai precizează că nu va fi de acord cu poluarea orașului, atât cât este posibil. Din informațiile deținute, această stație este extrem de performantă, neexistând la nivel de județ una asemănătoare.

Dl primar menționează faptul că l-a rugat pe dl. Larionesi, pe care întâmplător l-a întâlnit, să facă tot ce poate deoarece nu va obține autorizația decât în condițiile în care va lua toate măsurile absolut pentru a nu polua zona respectivă din oraș.

Dl consilier Fetti Silviu afirmă că autoritățile care s-au prezentat la fața locului au constatat doar că stația nu funcționează, însă nu au verificat dacă aceasta poluează sau nu.

Dl consilier Oltean Dorel menționează că în această situație prin ”autorități” se referă la Mediu.

Dl primar precizează că Mediu trebuie să facă un studiu de impact.

Dl consilier Fetti Silviu precizează că nimeni nu a făcut nimic, iar în răspunsul primit se precizează că stația nu funcționează. Au făcut o a doua sesizare întrucât li s-a imputat vina că au casele construite în zona industrială. La cea  de a doua sesizate, autoritatea Mediu a fost înștiințată prin prezentarea unui extras de C.F. că locuința este construită pe teren arător, iar nu industrial.

De asemenea, dl. consilier Fetti Silviu menționează Ordinul nr. 119/2014 specifică clar că stația de mixturi asfaltice sau betoane se face la minim 500 metrii de ultima locuință. În acea zonă prima/ultima locuință este la o distanță de 60 de metrii.

Dl primar  asigură că nu va elibera autorizație decât strict în condițiile legii.

Dl consilier Fetti Silviu precizează că se va merge și în instanță dacă este necesar având în vedere că la mijloc este sănătatea copiilor și a tuturor năsăudenilor.

Dl. consilier mai precizează faptul că stația în discuție produce într-o oră 90 de tone de asfalt/ oră

Dl. primar adresează rugămintea dl. consilier Fetti Silviu de a transmite cetățenilor din zona respectivă de a nu se lăsa manipulați.

De asemenea, dl. primar insistă că autorizația nu va fi eliberată decât dacă vor avea toate avizele și documentele solicitate prin certificatul de urbanism.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Marica  Marius                                                              Cons.jr. Soldea Vasile