PROCES VERBAL

Încheiat azi, 16.07.2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absentând președintele de ședință pentru luna iulie, dl. Marica Marius, este ales cu unanimitate de voturi dl. consilier Vlașin Dorin pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Vlașin Dorin.

Absenți: Timoce Călin, Oltean Dorel, Vîju Steluța, Rogozan Florin, Marica Marius;

La ședință este prezent dl. Stoian Gheorghe, șef birou financiar contabil din cadrul Primăriei orașului Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 12v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.           

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018

Dl. Stoian Gheorghe, șeful Biroului Financiar contabil, din cadrul Primăriei orașului Năsăud menționează că rectificarea este doar la Spitalul orășenesc unde s-au mai identificat venituri în plus în valoare de 459 mii lei și de asemenea precizează că urmează a se încheia un parteneriat între Primăria orașului Năsăud, Spitalul orășenesc și Ministerul Sănătății în vederea recuperării tuturor sumelor de investiții de anul acesta din fonduri europene.

De asemenea,  dl. primar și dl. șef contabil precizează că recuperarea banilor din investițiile realizate de către Orașul Năsăud urmează de asemenea să fie recuperate de la Minister și reinvestiți.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Vlașin Dorin                                                          cons.jr. Soldea Vasile