PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 26.06.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Maghiar Marius.

La ședință sunt prezenți și dna. Soare Carmen, din cadrul Compartimentului Management Proiecte europene, dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,  dl Cătuna Călin, din cadrul Compartimentului Urbanism și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe A.N.L., situate în orașul Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl 2C și str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigarea unor spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind reducerea chiriei stabilită în contractul de închiriere nr. 6386/2008 având ca titular S.C. DUOMARIGAMA S.R.L.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea      Romocea

5. Proiect de hotărâre  Privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud, nr.128 din 14.11.2016, privind instituirea taxei de reabilitare termică, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, aferente ratei de cofinanțare a asociațiilor de proprietari, în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului ce va fi încheiat între UAT Orașul Năsăud și Asociațiile de proprietari

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 17 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe A.N.L., situate în orașul Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl 2C și str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind reducerea chiriei stabilită în contractul de închiriere nr. 6386/2008 având ca titular S.C. DUOMARIGAMA S.R.L.

Dl consilier local Rogozan Florin consideră că nu există cadru legal pentru reducerea acestei chirii.

Dna. consilier local Bidică Emilia consideră că în situația acceptării acestei modificări, s-ar putea crea un precedent.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    1 vot (dl. consilier Boțan Ioan);

„împotrivă”  14 voturi;

„abțineri”    2 voturi (dl. consilier Oltean Dorel și dl. consilier Fetti Silviu).

Proiect de hotărâre respins.    

5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018.

Dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil precizează că s-a mai identificat o sumă de 100 mii lei la impozite pe mijloace de transport persoane fizice.

Aceasta a fost repartizată la aparatul propriu la cheltuieli cu bunuri, servicii, la creșă pentru igienizare interioară, Casa de Cultură +20 mii, și iluminatul public 45 mii lei.

Dl primar menționează că o bună parte din veniturile proprii se alocă pentru cofinanțare, respectiv 40%.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud, nr.128 din 14.11.2016, privind instituirea taxei de reabilitare termică, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, aferente ratei de cofinanțare a asociațiilor de proprietari, în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului ce va fi încheiat între UAT Orașul Năsăud și Asociațiile de proprietari.

Dna. Soare Carmen explică faptul că singura modificare din proiect se referă la reducerea termenului de la 5 ani la 3 ani pentru recuperarea prin achitarea taxei de reabilitare termica. De asemenea, se explică și procedura efectivă de recuperare a sumelor.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

12. Diverse.

Dl. primar prezintă situația expusă de către un grup de cetățeni, prezenți la ședință, referitoare la existența unei stații de asfaltare mobilă situată în zona acestora de locuit.

Cetățenii prezenți consideră că stația de asfaltare nu respectă spațiul de limitare de 500 metri, prevăzut de legea sănătății publice.

De asemenea, aceștia consideră că aerul în zona de locuit care este în imediata apropiere a stației, este irespirabil creând pericol  sănătății celor care locuiesc în zona respectivă dar și pentru întreg orașul Năsăud.

Dl primar menționează că Primăria orașului Năsăud nu a eliberat autorizație de funcționare pentru această stație de asfaltare. Pentru eliberarea unei astfel de autorizații este necesar avizul de la Mediu și Direcția de sănătate Publică.

De asemenea, menționează că se va încerca luarea oricăror măsuri pentru protejarea cetățenilor împotriva poluării și deranjării în zona de locuit .

Dl primar prezintă adresa doamnei Găulică Tatiana care solicită închirierea unei spațiu din hala metalică albastră situată în piața agroalimentară, în vederea desfășurării unor activități de alimentație publică.

În principiu, consilierii locali sunt de acord cu soluționarea favorabilă a acestei cereri.

Dl primar prezintă adresa ACOC Năsăudeană înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 29521/21.06.2018 prin care se solicită formarea unei comisii pentru constatarea degradării adăposturilor animalelor și necesarul de materiale estimativ precum și furnizarea de material lemnos din pădurea aflată în  proprietatea Primăriei orașului Năsăud.

Se constituie comisia solicitată formată din dl consilier Tomi Iacob, dl consilier Rogozan Florin, dna. consilier Moldovan Adriana, dna. consilier Bidică Emilia, dl viceprimar Vlașin Dorin și dl. Burduhos Dumitru care urmează a se deplasa la fața locului în vederea analizării acestor adăposturi.

  Dl primar prezintă adresa Bisericii Creștine Baptiste ”Biruința” Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 29622/25.06.2018 prin care se solicită închirierea spațiului situat pe str. T. Vladimirescu constând în fosta cantină a Liceului Industrial Năsăud pentru desfășurarea activității.

Domnii consilieri sunt de acord cu încheierea unui contract de închiriere în situația în care se poate identifica o oportunitate pentru înscrierea acesteia în C.F.

Dl primar prezintă situația gardului construit abuziv pe domeniul public de către S.C. Ecoserv care împiedică realizarea obiectivelor propuse pentru această zonă.

Consilierii locali îți exprimă acordul pentru luarea măsurilor necesare de îndepărtare a acestui gard.

Dl primar precizează că va reveni cu inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Maghiar Marius                                                              Cons.jr. Soldea Vasile