Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

Încheiat azi, 12.06.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Maghiar Marius.

Absenți: Timoce Călin, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Marica Marius, Vîju Steluța;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 15/15.02.2018 privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiții ” Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 12 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 15/15.02.2018 privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiții ” Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Dl. primar explică faptul că este vorba despre un articol din hotărâre referitor la suma de cofinanțare care a fost prea mică în hotărârea respectivă. Aceasta a fost actualizată printr-o hotărâre ulterioară, iar Ministerul Dezvoltării a solicitat trecerea unei părți din investiții, din obiectele de inventar și mijloacele fixe, din zona eligibilă în  zona neeligibilă. În aceste condiții, s-a procedat ca atare și suma s-a modificat.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

   Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Maghiar Marius                                                                Cons.jr. Soldea Vasile