PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 07.06.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Maghiar Marius.

Absenți: Timoce Călin, Tomi Iacob, Bodea Marius, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Moldovan Adriana;

La ședință este prezentă și d-ra. insp. Monica Săplăcan, din cadrul comp. Resurse umane.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de muncitor calificat-fochist, treapta III, vacant în muncitor necalificat la Serviciul Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat  între Orașul Năsăud și S.C. Local Serv S.R.L.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 11 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

3. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de muncitor calificat-fochist, treapta III, vacant în muncitor necalificat la Serviciul Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat  între Orașul Năsăud și S.C. Local Serv S.R.L.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    11 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Diverse.

Dl primar prezintă adresa domnului Cîtiu Ioan, administrator al cimitirului multiconfesional al orașului Năsăud înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 27769/22.05.2018 prin care se propune achiziționarea unei suprafețe de teren pentru extinderea cimitirului multiconfesional al orașului Năsăud, suprafața cimitirului actual fiind ocupat în proporție de 80%.

Consilierii locali prezenți exprimă în unanimitate un acord de principiu în vederea identificării unei sume financiare pentru achiziționare, cel târziu până la sfârșitul anului următor.

Dl primar prezintă adresa doamnei Grec Mariana, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 27743/21.05.2018 prin care solicită aprobarea reducerii chiriei pentru magazinul alimentar amplasat pe domeniul public, de la suma de 54 euro/lună la 20 euro/ lună pentru perioada 01.05.2018-01.05.2019 dată fiind întreruperea activității pe această perioadă, precum și starea de sănătate afectată.

Se decide ca această petiție să fie analizată de către compartimentele de specialitate, urmând a se reveni ulterior.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Maghiar Marius                                                                Cons.jr. Soldea Vasile