PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29.05.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Fetti Silviu.

Absenți: Timoce Călin;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in C.F. nr. 30015 Năsăud, nr. cadastral 30015, situat in orașul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 15, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2018 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 27/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele Orașului Năsăud în dosarul nr. 39017/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in C.F. nr. 30015 Năsăud, nr. cadastral 30015, situat in orașul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 15, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2018 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 27/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2018

Dl primar menționează că pentru domeniul cultură s-au depus două proiecte, respectiv, un proiect depus de către dl. Seni Ioan și un proiect depus de către A.L.Z.I.A.R., cu sediul în orașul Târgoviște.

Cu proiectul depus de către dl. Seni Ioan, comisia a fost de acord, propunând spre aprobare suma de 4000 lei, însă cu privire la proiectul depus de către  A.L.Z.I.A.R. 4 membrii au fost pentru acordarea sumelor necesare, iar 4 membrii au fost împotrivă în considerarea faptului că aceștia nu desfășoară activitate pe raza orașului Năsăud.

Dl primar precizează că în opinia domniei sale, din punct de vedere moral, aceste sume se pot folosi pentru alte proiecte pe care orașul Năsăud le-a propus pentru următoarea perioadă. Un exemplu în acest sens fiind chiar parcul de fitness solicitat de către tinerii din oraș.

Doamna consilier local Vîju Steluța dorește să menționeze că această asociație care a depus dosarul, respectiv A.L.Z.I.A.R. are sediul în Târgoviște sau Ploiești și doresc organizarea unei tabere internaționale de pictură, sculptură și grafică pe tema ”100 de ani de la Unire”  care să se desfășoare pe perioada unei săptămâni, în orașul Năsăud, iar lucrările care vor fi realizate, vor rămâne la Năsăud. Banii sunt necesari pentru organizarea atelierelor de lucru, cazare și masă.

Dl consilier local Boțan precizează de asemenea, că din punct de vedere moral, consideră că ar trebui sprijinită cultura locală, iar nu neapărat asociații din altă parte a locului.    

Doamna consilier local Vîju Steluța propune următorul amendament:

”Se aprobă reanalizarea dosarului depus de către A.L.Z.I.A.R.”

Se supune la vot amendamentul:

„pentru”  4 voturi ( Rogozan Florin, Maghiar Marius, Moldovan Adriana, Vîju Steluța);

„împotrivă”  7 voturi (Bidică Emilia, Buhai Mihaela, Șofroni Adela, Boțan Ioan, Cârcu Andrei, Tomi Iacob, Pop Ionel);

„abțineri”    5 voturi.

Se respinge amendamentul propus de doamna consilier local Vîju Steluța întrucât acesta nu întrunește numărul necesar de voturi pentru adoptare.

Domnul consilier local Vlașin Dorin propune următorul amendament:

”Se respinge  dosarul depus de către A.L.Z.I.A.R.”

Se supune la vot amendamentul:

„pentru ”  13 voturi;

„împotrivă”  1 voturi (Vîju Steluța);

„abțineri”    2 voturi (Marica Marius, Maghiar Marius);

Se adoptă amendamentul propus de domnul viceprimar Vlașin Dorin, întrucât acesta întrunește numărul necesar de voturi pentru adoptare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10.Proiect de hotărâre privind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele Orașului Năsăud în dosarul nr. 39017/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București.

Dl secretar al orașului Năsăud explică faptul că este vorba despre un proces în care sunt implicate toate comune și orașele din județul Bistrița. Fiecare dintre acestea au fost reprezentate de către avocați sau consilieri juridici. Li s- a pus în vedere să desemneze un mandatar comun pentru toți. Majoritatea dintre aceste U.A.T.-uri  au desemnat un mandatar, însă Orașul Năsăud, împreună cu Orașul Beclean, Municipiul Bistrița și comuna Livezile invocând excepția lipsei calității lor procesual pasive, trebuie reprezentate de către un alt mandatar.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Fetti Silviu                                                                  Cons.jr. Soldea Vasile