PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 03.05.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți: Rogozan Florin, Marica Marius, Vîju Steluța, Oltean Dorel, Tomi Iacob.

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Fetti Silviu.

La ședință sunt prezenți dna. Marica Livia, din cadrul Compartimentului Comercial, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor Europene, dl. Nistor Ionuț, managerul Casei de Cultură ”L. Rebreanu” Năsăud și dl. Istrate Sorin, reprezentant al Știri de Bistrița ;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 38/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea

ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediția a  XVII-a, 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 12v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri ” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 38/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediția a  XVII-a, 2018.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

Dl. primar explică faptul că prin acest proiect de hotărâre s-a revenit asupra locului de desfășurare a evenimentului ”ZILELE NĂSĂUDULUI” , ediția a  XVII-a, 2018 având în vedere că au existat discuții cu privire la gazonul care s-ar distruge pe platoul stadionului.

Cu privire la stadionul ”Progresul” se poate afirma ca acesta este foarte bine întreținut. S-au alocat fonduri în fiecare an de la bugetul local pentru întreținerea gazonului.

Așadar, având în vedere starea foarte bună a gazonului de pe teren și experiențele din anii trecuți când de Ispas a plouat, prin comparație s-a ajuns la concluzia că ar fi mai bine ca evenimentul să se desfășoare într-o zonă securizată, urmând ca circulația să fie închisă pe jumătate din sensul giratoriu din centrul orașului până la intrarea în piață, cu convingerea că toată lumea se va simți bine.

Dl primar propune Consiliului Local Năsăud ca în data de 18.05.2018 să se organizeze și acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Năsăud  pentru  trei personalități din orașul Năsăud, domnului profesor Berceni Romulus, domnului profesor Gheorghe Pleș și domnului profesor Seni Ioan.

Dl consilier Boțan Ioan îți exprimă acordul pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Năsăud celor trei profesori pentru a răsplăti munca desfășurată în folosul orașului Năsăud, iar cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului ”ZILELE NĂSĂUDULUIprecizează că întotdeauna vor exista critici din partea unor persoane indiferent de locul desfășurării evenimentului. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că fiecare loc prezintă avantaje și dezavantaje, însă se poate observa că multe dintre orașele țării au ales ca loc de desfășurare a Zilelor orașului, centru acestuia.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Fetti Silviu                                                          cons.jr. Soldea Vasile