Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. 29632/26.06.2018

 

A  N  U  N  T

 

PRIMARIA ORASULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează concurs de management pentru ocuparea funcţiei de:

Manager al Casei de Cultura Liviu Rebreanu” din Năsăud:

Condiţii de participare la concursul de proiecte de management:

Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;

deține diplomă /certificat/atestat de absolvire a unui curs de management

sau

a desfășurat activități manageriale, dovedite cu adeverință, de minim 1 an;

e)nu i-a încetat contractul individual de muncă/raportul de serviciu/contractul de management din motive imputabile persoanei în ultimii 5 ani,

Calendarul de desfășurare al  concursului de proiecte de management

Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar, cu respectarea dispozițiilor art.9 și art.19-20 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare

a)depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management de către candidați până la data de 17.07.2018

b)selecția dosarelor în perioada 18.07.2018

c)comunicarea către candidați a rezultatelor selecției dosarelor la data de 18.07.2018

d) analiza proiectelor de management în perioada 19.07 - 25.07.2018

e)comunicarea candidaților, în scris, a notei obținute în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum și aducerea la cunoștința publică la data de 26.07.2018;

f)susținerea proiectelor de management în cadrul interviului în perioada 27.07.2018

g) comunicarea candidaților, în scris, a rezultatelor, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum și aducerea la cunoștința publică la data de 30.07.2018;

h)depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului în perioada 31.07- 06.08.2018

i)soluționarea contestațiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor în perioada 07.08 - 09.08.2018

j)aducerea la cunoștința publică a rezultatului final, a listei nominale a candidaților și a altor informații de interes public, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora – cel târziu la data de 10.08.2018

Actele necesare participării la concursul  de proiecte de management

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 • Copia actului de identitate
 • Cerere de înscriere
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și al perfecționărilor
 • Copia carnetului de muncă  sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate/ adeverință care atestă experiența managerială
 • Curriculum vitae
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 • Proiectul de management
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă/raportul de serviciu/ contractul de management din motive imputabile persoanei în ultimii 5 ani.

 

NOTĂ: actele în copii vor fi însoţite de actele originale, pentru certificare, fie în copii legalizate.

Dosarele de înscriere la concurs și proiectele de management se depune în perioada  26.06 – 17.07. 2018la Compartimentul resurse umane.

Proiectul de management trebuie întocmit și structurat obligatoriu conform Caietului de obiective, în format scris și format electronic ( CD sau DVD) cu respectarea prevederilor art.13 din OUG nr.189/2008, fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului.

Sunt considerate indicii privind identitatea autorului semnăturile olografe pe paginile format hârtie, menționarea numelui și /sau prenumelui persoanei care a întocmit proiectul în cadrul textului pe format hârtie sau electronic, pe suport CD/DVD sau în proprietățile fișierului electronic.

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 50 pagini + anexe; pagina format A4, margini: stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 1,50 cm, jos 1,50 cm,  fond Times New Roman 12 pentru textul de bază și Times New Roman 14 pentru titluri, utilizând în mod obligatoriu diacritice, numerotare pagini: jos, centru și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management.

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor prevăzute în OUG nr.189/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informațiile solicitate.

 

Bibliografia stabilită pentru concursul de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud:

 

1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Ordinul nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr.153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

6.Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

9.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și Caietul de obiective sunt publicate pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud , precum și la sediile celor două instituții.

 

        PRIMAR,                                                                      SECRETAR,

MIRCEA ROMOCEA                                         Cons.  jr. VASILE ȘOLDEA

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management

 

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

Concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud aflată în subordinea Consiliului Local Năsăud, autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile <LLNK 12008   189180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin <LLNK 12009   269 10 201   0 18>Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, coroborate cu prevederile prezentului regulament.

ART. 2

(1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform cerinţelor cuprinse în anunţul public, al cărui conţinut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din ordonanţa de urgenţă, publicat pe pagina de internet a instituţiei şi a autorităţii şi afişat la sediul celor două entităţi.

(2) Anunţul public cuprinde:

a) condiţiile de participare la concursul de proiecte de management;

b) caietul de obiective;

c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management;

d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă;

e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs;

f) bibliografia;

g) informaţii (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).

CAP. II

Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs

ART. 3

(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.

(2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin  dispoziţie şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. Prin acelaşi act administrativ se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs.

(3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează concursul.

(4) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament-cadru. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului.

(5) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit legii.

(6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în următoarele situaţii:

a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs;

b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management;

c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi.

(7) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(8) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie.

(9) În situaţia în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziţie, încetarea calităţii de membru al comisiei de concurs şi înlocuirea acestuia.

(10) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) şi (8) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

ART. 4

(1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat;

b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru interviu/interviuri;

c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament;

d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea intervalului prevăzut în art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă;

e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul comisiei de concurs;

(2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de management şi a interviului este validată de către membrii comisiei.

ART. 5

(1) Membrii comisiei de concurs au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

a) aplicarea corectă a legii;

b) prioritatea interesului public;

c) asigurarea egalităţii de tratament al candidaţilor;

d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

g) principiul integrităţii morale.

(2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii:

a) să cunoască prevederile ordonanţei de urgenţă, prevederile prezentului regulament-cadru, precum şi conţinutul caietului de obiective elaborat de autoritate;

b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;

d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) din prezentul regulament-cadru;

e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor şi etapelor concursului;

g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate.

ART. 6

(1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii:

a) după finalizarea concursului de proiecte de management;

b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament-cadru;

c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;

d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;

e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;

f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8);

g) deces;

h) alte situaţii prevăzute de lege.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă.

(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din ordonanţa de urgenţă.

ART. 7

Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, dacă acesta există, al compartimentului juridic, al compartimentului economic şi al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.

ART. 8

Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;

b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;

c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public;

d) comunică rezultatele;

e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi proiectele de management care conţin indicii privind identitatea autorului, conform art. 13 din ordonanţa de urgenţă, şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză;

f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în vederea asigurării confidenţialităţii asupra identităţii autorilor proiectelor de management;

g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;

h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor;

i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor;

j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;

k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectele de management;

l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remuneraţi membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului;

n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot;

o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui candidat;

p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5);

q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz;

r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al concursului, la care se anexează raportul comisiei;

s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;

ş) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor;

t) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă;

CAP. III

Analiza şi notarea proiectelor de management

ART. 9

(1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat şi completează notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat.

(2) Analizarea şi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective întocmit de autoritate.

(3) În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de management răspunde cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză şi notare a proiectelor de management:

a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent – 1,5 puncte;

b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia – 1,5 puncte;

c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz – 1,5 puncte;

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură – 1,5 puncte;

e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate – 2 puncte;

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse -2 puncte.

(4) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia etapei interviului, care are caracter public.

(5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia:

a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul;

b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;

c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi;

d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul.

(6) Data şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea acestora.

(7) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este obligatorie, sub sancţiunea eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru prestaţia depusă în calitate de membru.

(8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către candidaţi.

(9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

ART. 10

(1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă.

(2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

(3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru fiecare candidat.

(4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei.

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs

(5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte.

(6) Sunt declaraţi admişi şi pot susţine interviul candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7.

(7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

(8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu.

(9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare din bibliografia de concurs.

(10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9 din ordonanţa de urgenţă.

(11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părţile nu convin asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din ordonanţa de urgenţă.

CAP. IV

Soluţionarea contestaţiilor

ART. 11

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la compartimentul de specialitate sau, acolo unde acesta nu există, la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.

ART. 12

(1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi/desemnaţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii.

(3) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au făcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.

(4) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3, art. 5 şi art. 6 alin. (1).

(5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei;

b) verifică măsura în care contestaţia este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului;

c) analizează contestaţia depusă;

d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

e) comunică contestatarului şi autorităţii rezultatul soluţionării contestaţiei.

CAP. V

Rezultatul final al concursului

ART. 13

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

 

CAIETUL DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management organizat de PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD pentru CASA DE CULTURĂ ”LIVIU REBREANU” NĂSĂUD

 

Perioada de management este de 5 ani, începând cu 01/08/2018.

I. Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: CASA DE CULTURĂ ”LIVIU REBREANU” NĂSĂUD

În temeiul prevederilor din OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale CASA DE CULTURĂ ”LIVIU REBREANU”  din NĂSĂUD  funcționează în subordinea Consiliului Local Năsăud, ca instituție publică de cultură.

Finanţarea CASEI DE CULTURĂ ”LIVIU REBREANU” NĂSĂUD se realizează din venituri proprii şi/sau subvenţii din bugetul de stat/local, prin bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud.

Conform actului de înfiinţare/organizare a instituţiei, obiectivele instituţiei sunt următoarele:

a) organizează si desfăşoară activitatea de educaţie permanenta;

b) organizează si desfăşoară activităţi cultural-artistice;

c) promovează obiceiurile si tradiţiile populare specifice zonei, precum si creaţia populara contemporana locala;

d)propune Centrului Judeţean pentru Cultura Bistriţa-Năsăud conservarea si promovarea culturii tradiţionale, obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie protejate, cu respectarea prevederilor legale;

e) organizează si desfăşoară activităţi, proiecte si programe privind conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunităţii locale şi sau aparţinând patrimoniului cultural naţional si universal;

f) organizează si/ sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri si festivaluri folclorice, inclusiv susţinerea participării formaţiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal, naţional si internaţionale;

g) organizează si/sau participa la activitatea de documentare, expoziţii tem­porare sau permanente, elaborarea de monografii si lucrări de prezentare turistica;

h) difuzează filme artistice si documentare;

i) organizează cercuri ştiinţifice si tehnice, de arta populara si de gospodărie ţărăneasca ; desfăşoară activităţi turistice si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri ştiinţifice , tehnice si formaţii artistice;

j) organizează si desfăşoară cursuri de educaţie civica si de formare profesionala proprie sau prin universităţile populare urbane;

k) asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudeţene, naţionale si. internaţionale;

1) organizează si realizează alte activităţi in conformitate cu obiectivele instituţiei si cu prevederile legale in vigoare.

 II. Misiunea instituţiei

I

a) educarea ştiinţifică şi artistică a publicului, prin programe specifice;

b) cunoaşterea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii în contextul dezvoltării culturii naţionale;

c) asigură banca de date şi valori a culturii populare din oraş şi coordonarea,perfecţionarea ştiinţifică şi metodologică a activităţii şi creaţiei artistice;

d) realizează spectacole model cu caracter folcloric, literar-muzical, în sensul conservării tradiţiilor şi valorilor perene, apărării lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare;

e) editează carte, reviste şi publicaţii de specialitate;

f) iniţiază şi realizează programe de valorificare cultural-ştiinţifică şi artistică a tradiţiei şicreaţiei populare,a muzicii, literaturii şi artelor plastice dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate;

g) organizează manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice în scopul promovării bunurilor culturii populare tradiţionale sau contemporane, integrarea lor, ca marcă a identităţii etnoculturale, în circuitul internaţional de valori;

h) derulează proiecte cu finanţare externă din domeniul cultural, asociindu-se, în funcţie de necesitate cu alte persoane fizice sau juridice române sau străine;

i) realizează, întreţine şi difuzează pe Internet baza de date culturale pentru vizitatori, instituţii publice de artă şi cultură locale, naţionale şi internaţionale;

j) organizează cursuri de perfecţionare şi formare ale personalului Casei de Cultură,

k) editează, comercializează şi distribuie lucrări de specialitate cu caracter informativ din domeniul culturii, pe suport scris, audio-video şi soft (reviste, broşuri, ghiduri, albume, hărţi, cataloage, casete audio, filme documentare şi promoţionale), alte materiale informative;

l) prestează servicii de publicitate şi informare (pe suport audio-video, electronic, scris) pentru instituţii publice (Consiliul Local, Camera de Comerţ şi Industrie,  cămine culturale, muzee, biblioteci) şi agenţi economici (agenţii de turism, structuri de cazare, firme de transport, bănci, agenţii de asigurări, etc.)

m) oferă servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate în domeniul cultural (editări, tipăriri, drepturi de autor, contracte de sponsorizare, donaţii), turistic şi al alimentaţie publice pentru respectarea actelor normative în vigoare;

n) iniţiază acţiuni de animare a localităţii prin spectacole,concerte, cenacluri, expoziţii, târguri, manifestări cultural-religioase, concursuri pe meserii tradiţionale în colaborare cu instituţii publice, culte, asociaţii familiale, societăţi de artă şi spectacol,instituţii profesionale, asociaţii, fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale din domeniul turistic şi cultural;

o) concepe şi organizează programe proprii, monitorizează finanţarea programelor culturale iniţiate de alte instituţii, valorificând potenţialul cultural artistic local;

p) organizează schimburi în domeniul cultural, constând în colaborări active cu centre similare din ţară şi străinătate, cu asociaţii, ligi, fundaţii şi alte asemenea lor;

r) organizează activitatea instructiv-educativă prin cursuri de specialitate teoretice şi practice, cu predare individuală şi colectivă, în domeniile: muzicii, teatrului, literaturii, coregrafiei, artei plastice şi artei populare;

II.

a) sprijinirea şi afirmarea creatorilor şi interpreţilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, a scriitorilor, plasticienilor, compozitorilor, muzicienilor;

b) revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică;

c) constituirea şi pregătirea formaţiilor artistice profesioniste şi de amatori, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, zonale, naţionale şi internaţionale;

d) stimularea creativităţii şi talentului;

e) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei artistice contemporane şi artei interpretative din toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, literatură, artizanat etc.;

f) protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane;

g) organizarea de proiecte şi programe privind educaţia permanentă, petrecerea timpului liber, pentru valorificarea obiceiurilor tradiţionale din comunitatea respectivă;

h) marcarea prin mijloace cultural-artistice a celor mai importante aniversări şi evenimente din istoria şi cultura naţională şi internaţională;

i) programe de revitalizare şi învăţare a meseriilor tradiţionale: olărit, cusut, ţesut, împletituri, cioplituri-sculpturi în lemn, os, corn, piatră etc.;

j) programe de revitalizare şi promovare a unor domenii populare tradiţionale (teatru folcloric, joc, muzică etc.);

k) elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate, realizate pe orice fel de suport;

III. Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care instituţia îşi desfăşoară activitatea (se vor utiliza date statistice de la INS, precum şi cele furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro)

Din datele furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro, persoanele din grupele de vârstă 14-20 de ani și 28-35 de ani ( segmente active din punct de vedere cultural) înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție privind funcționarea instituțiilor publice de cultură de la nivel local.Un trend de scădere a nivelului de satisfacție se înregistrează după vârsta de 35 de ani și continuă până în momentul apropierii de vârsta pensionării.

Majoritatea populației ( aproximativ 55%) consider că instituțiile publice de cultură la nivel local desfășoară o activitate important pentru comunitate, dar în același timp foarte multe personae ( 52,7% ) apreciază că la nivelul acestor instituții nu sunt desfășurate suficiente activități de educație cu copii și tineri. Destul de multe persoane consideră că instituțiile nu reușesc să atragă voluntari în activitatea curentă ( 36,7% ).

Interesul pentru cunoașterea și studierea modului în care tinerii consumă cultură, pentru cunoașterea practicilor și preferințelor culturale, digitale și de timp liber ale acestei categorii a crescut simțitor  în ultimii ani. În contextual lipsei unor cercetări de amploare care să urmărească aceste teme, cercetărorii interesați de acest subiect, structurile și factorii politici, cât și organizațiile culturale au început să manifeste interes pentru cunoașterea relației pe care tinerii o au cu formele culturale și cu noile tehnologii, practicile lor de timp liber, interacțiunea cu produsele/serviciile culturale și digitale. Creșterea interesului pentru astfel de studii a fost stimulate într-o măsură de schimbările aduse de noile tehnologii în modul de petrecere a timpului liber și în modul de consum al formelor culturale în rândul populației și în special în segmentul tinerilor.

Consumul cultural public al tinerilor se caracterizează în multe tări printr-un grad scăzut de frecventare a instituțiilor culturale consacrate care nu folosesc strategii special dedicate în a-și proiecta oferta culturală pentru publicul tânăr. Într-o anumită măsură acest fapt se reflect și în practicile de consum ale tinerilor.

Tinerii respondenți au ales să consume tipuri de cultură cu un caracter dinamic, variat, interactive: 70,7% au consumat cultură în spațiul public prin mersul la cinematograf, în timp ce 61,6% dintre tineri au mers la spectacole de muzică sau divertisment, iar aproape 50% au mers la teatru.

Formele și conținuturile culturale prezentate într-un mod interactiv atrag în special publicul tânăr și consumatorii dornici să experimenteze și să interacționeze cu actul artistic. În acest context, evenimentele de artă vizuală sunt un tip de activitate culturală care poate lua o varietate de moduri de expunere către public, în special arta vizuală stradală, care propune un mod de consum liber și interactiv.

Un alt tip de activitate culturală cu un puternic caracter interactiv sunt festivalurile. Un procent nu foarte ridicat (53,4%) dintre tinerii participanţi la studiu au luat parte la festivaluri desfăşurate în localitatea lor şi 37,3% au participat la festivaluriderulate în afara localităţii. Acest nivel de participare poate fi determinat de o lipsă a ofertei de festivaluri în localităţile de rezidenţă ale respondenţilor sau de lipsa organizării unor festivaluri cu tematică atractivă pentru tineri.

Tinerii îşi doresc să experimenteze festivalurile la care participă într-un mod cât mai personal şi le percep ca pe o activitate recreativă, însuși caracterul acestora fiind unul de sărbătoare, festivitate și fiind ceva atractiv pentru că e perceput ca o „ocazie”,ca pe ceva care reunește mai multe oferte la un loc.

Adaptarea şi diversificarea serviciilor şi ofertelor culturale care să se adreseze în mod direct şi tinerilor ar putea creşte interesul şi satisfacţia acestui segment de consumatori faţă de activităţile derulate de instituţiile culturale publice.

Tinerii sunt o categorie dinamică de consumatori, cu o influenţă puternică a noilor tehnologii în practicile pe care le au şi pe care le dezvoltă. În acest context, ofertele culturale ale instituţiilor publice de cultură prezintă un interes redus pentrutineri, care preferă consumul cultural prin metode alternative. Este necesar ca producătorii şi organizatorii culturali să aibă în vedere o adaptare a ofertelor culturale

şi a modului de acces al acestora la stilul de viaţă actual al tinerilor, cu atât mai mult cu cât aceştia sunt în perioada de formare a practicilor de consum şi de personalizare a preferinţelor culturale.

Cei mai activi tineri consumatori de cultură sunt cei din categoria 19-25 de ani şi cei din categoria 14- 18 de ani, având pentru această categorie din urmă rezerva unui consum influenţat într-o anumită măsură şi de mediul şcolar. Odată cu înaintarea în vârstă (categoria 26-30 de ani), consumul cultural scade, preocupările tinerilor îndreptându-se probabil spre alte puncte de interes: carieră, întemeierea unei familii,siguranţa locativă etc.

În ceea ce priveşte relaţia tinerilor cu creativitatea, interesul şi importanţa acordate acesteia şi rolului pe care-l are în dezvoltarea tinerilor scad odată cu înaintarea în vârstă. Tinerii asociază faptul de a fi creativ cu procese cognitive şi noncognitive precum a-ţi folosi imaginaţia, a avea capacitatea de a improviza atunci când este necesar, a avea idei noi, originale, dar şi a-ţi adapta ideile la situaţii noi. De

asemenea, tinerii îşi doresc o mai mare implicare a structurilor de învăţământ în dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al acestui segment de populaţie şi consideră că stimulentele dezvoltării potenţialului creativ sunt expunerea la conţinuturi culturale, dezvoltarea de către tineri a unor obiceiuri de consum cultural fie public, fie domestic, şi implicarea tinerilor în activităţi cu un caracter artistic / creativ.

În pofida faptului că festivalurile pot fi oportunități de accesare a unei oferte culturale bogate și variate, în special în zonele cu deficit de infrastructură sau ofertă culturală, observăm că la nivelul anului 2015 un procent de 58,2% din populație nu a luat parte la nicio astfel de manifestare la nivel local, iar 72,4% nu au participat deloc la evenimente de tip festival în afara localității de reședință. Segmentul de non-participanți tinde să crească odată cu grupa de vârstă. Corelat cu vârsta, nivelul de educație surprinde destul de bine distribuția participării sau neparticipării la festivaluri: procentul non-participanților tinde să scadă odată cu numărul de ani de școalăabsolviți. Discrepanțele de consum cultural dintre mediul urban și cel rural se regăsesc șiîn cazul festivalurilor: întâlnim mai mulți nonconsumatori și mai puțini consumatori frecvenți(de câteva ori pe an) în mediul rural.

Lipsa timpului sau faptul că nu se organizează festivaluri la nivel local sunt principalele motive asociate de populație situației de neparticipare. Absența resurselor de timp este un motiv menționat mai degrabă de rezidenți ai mediului urban, ocupați pe piața muncii și cu un stoc educațional sporit (au absolvit cel puțin liceul). Pentru segmentul de populație care a participat la festivaluri, cea mai întâlnită manifestare o reprezintă sărbătorile locale de tipul Ziua Orașului sau Ziua Comunei (75,1%).

Înregistrăm aici popularitatea acestui tip de evenimente dată de accesibilitatea mare pe care o prezintă din punctul de vedere al răspândirii (sunt organizate în aproape toate localitățile din România) și al accesului gratuit (absența resurselor financiare este de altfel un motiv important pentru 22,4% dintre nonparticipanți).

Corelat cu sărbătorile locale este faptul că un alt tip de festival frecvent accesat este centrat pe muzică și dansuri folclorice / populare (50,0%). Festivalurile de artă sau alte tematici culturale (precum cele destinate minorităților sau cu subiecte istorice, medieval au atras procente variind între 7,4% și 15% din totalul celor care au fost cel puțin o dată la un festival în 2015. Cercul de colegi sau prietenii (70,1%), panourile publicitare sau afișajul stradal (47,7%), internetul (37,1%) și televizorul (34,3%) sunt principalele surse de informare pentru persoanele care aleg să participe la festivaluri. Desigur, distribuția acestor surse variază în funcție de vârstă și educație, în primul rând.

 Referitor la aspectele care pot contribui la decizia de a participa la un festival, datele culese indică la nivel național o configurație cuprinzând trei tipuri de public, respectiv :

- publicul orientat spre activități de relaxare și în căutarea unui mediu social și cultural„ asemănător” cu cel din care provine;

- publicul orientat spre activități de explorare, de căutare a noului și diferitului;

- publicul orientat spre festivaluri ce oferă acces gratuit și sunt desfășurate in aer liber.

IV. Dezvoltarea specifică a instituţiei

Documente de referinţă, necesare analizei:

-  regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei - prevăzute în anexa nr. 1;

- statul de funcţii al instituţiei - prevăzut în anexa nr. 2;

- bugetul aprobat al instituţiei - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent

Actuala instituţie culturală năsăudeană îşi are rădăcinile în instituţia de cultură denumită Cămin Cultural Năsăud, care a funcţionat începând cu 1950. Acest aşezământ a funcţionat în mai multe locaţii din oraş, spaţiile alocate fiind improprii desfăşurării activităţilor culturale. Din 1963 a funcţionat în clădirea nouă numită Casa Raională de Cultură în Piaţa Unirii nr.7.

La începutul activităţii, manifestările culturale erau axate pe primiri de spectacole şi organizare de manifestări culturale locale. Prima formaţie artistică a fost ansamblul « Someşana » care a funcţionat tot timpul ca un ansamblu de amatori.

Din anul 2000, instituţia a primit denumirea de Casa de Cultură « Liviu Rebreanu » Năsăud.

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani:

Nr. crt

Indicatori de performanță

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

1

Cheltuieli pe beneficiar(subvenția +venituri-cheltuieli de capital)/nr. beneficiari

28

35

32

2

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

-

-

-

3

Număr de activități specifice

-

-

-

4

Număr de apariții media (fără communicate de presă)

-

-

-

5

Număr de beneficiari neplătitori

5405

5382

7231

6

Număr de beneficiari plătitori

4578

6234

5450

7

Număr de expoziții/Număr de evenimente/Număr de reprezentații/Frecvența medie zilnică

-

-

-

8

Număr de proiecte /acțiuni culturale

24

28

32

9

Venituri proprii din activitatea de bază

279510

394568

430943

10

Venituri proprii din alte activități

-

13000

2000

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.)

Casa de Cultură « Liviu Rebreanu » Năsăud îşi desfăşoară activitatea în actuala clădire, situată în Piaţa Unirii, nr.7, încă din anul 1963. Aceasta cuprinde următoarele spaţii:

- sala de spectacole

- cabine artişti

- magazie scenă

- sala de expoziţie

- sala de repetiţie

- birouri

- magazie costume.

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani.

Nr. crt

Numele programelor și ale proiectelor

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Proiectul:

Ziua Culturii Naționale și Ziua Eminescu

Ziua Culturii Naționale -Cvartetul Gioia

Ziua Culturii Naționale -Cvartetul Gioia String Quartet

2

Proiectul:

Concert

Concert susținut de Orchestra Camerală Transilvania

”Toxic Love” cu Sorin Misirianțu

3

Proiectul:

Festival ”Ada Milea”

Teatru Skepsis, piesa ”Cerere în căsătorie„  de Cehov

Circul Christianis

4

Proiectul:

Organizare eveniment 8 martie

 

Concert Tudor Gheorghe

Adunarea anuală Despărțământ ASTRA Năsăud

5

Proiectul:

Spectacol de poezie și muzică

Spectacol de teatru ” Colecționarul de Prieteni”

Piesă de teatru ”Farsa maestrului Patelin”

6

Proiectul:

Spectacol de teatru

Spectacol de teatru ”Improvizacii”

Cenaclu literal artistic-Pod peste timp

7

Proiectul:

Zilele Năsăudului

Concert de muzică religioasă

”Stand UP ardelenesc” cu Sorin Misirianțu și Ioan Isaiu

8

Proiectul:

Talisman Music

Lansare CD și concert de muzică popular Oana Matei și invitații

Ziua internațională a poeziei

9

Proiectul:

Asociația Culturală Năsăudeanca

Spectacol pentru inimă și suflet de muzică folk în memoria părintelui Tomi

Jake și femeile lui -Ștefan Bănică Jr.

10

Proiectul:

Nazan Media

Împreună cu Centru de Voluntariat Năsăud un atelier de up-cycling, vizionarea filmului documentar ”Hand Held” al Fundației Inocenți Bistrița

Spectacol de muzică folk în memoria părintelui Tomi

11

Proiectul:

Pruna Vlad

Spectacol de circ, Circul Berlin

Plant love – mașina florală în parcul de lângă Casa de Cultură

12

Proiectul:

Trupa Hara

Preselecție ”Românii au talent”

Ziua Costumului Popular în Cartea Recordurilor

13

Proiectul:

-

Teatru pentru copii ”Dănilă Prepeleac”

Zilele Năsăudului ediția XVI

14

Proiectul:

-

Zilele orașului Năsăud

Stand UP Comedy Gabriel Gherghe și Nae Nicolae

15

Proiectul:

-

Teatru pentru copii – Albă ca Zăpada

Livia Istrate 40 ani de activitate

16

Proiectul:

-

Festivalul coral ”Tudor Jarda”

” Ca la nebuni” Sorin Misirianțu și Adriana Băilescu

17

Proiectul:

-

Teatru de comedie ”Amantul înșelat”

Caravana TIFF

18

Proiectul:

-

Concert muzică folk și blues Mike Godoroja și Blue Spirit

Procesul lui Prometeu, pusă în scenă de trupa Skepsils Alba Iulia

19

Proiectul:

-

Cenaclul Flacăra

Circo Imperial

20

Proiectul:

-

Stand Up Comedy

Festivalul -concurs național preselecție și promovare ” Staruri pentru Zara goza” Federația Star Music România

21

Proiectul:

-

Zilele Liviu Rebreanu

Teatru pentru copii -Teatru Fanetzia, Galați (Moara cu noroc și Pinocchio)

22

Proiectul:

-

Teatru ” Menage a trois”

Teatru pentru copii-Motanul încălțat

23

Proiectul:

-

Teatru de revistă ”Tănase„ București

Remember cenaclul Flacăra

24

Proiectul:

-

Teatru de comedie cu Claudiu Bleonț și Magda Catone

Teatru Absurd -Skepsils Alba Iulia

25

Proiectul:

-

Teatru pentru copii – Isprăvile lui Păcală

Chirița în carnaval

26

Proiectul:

-

Concert caritabil de Crăciun împreună cu trupa REEA

Ziua Națională a României

27

Proiectul:

-

-

Teatru pentru copii -Dănilă Prepeleac

28

Proiectul:

-

-

Crăciunul Sărbătoarea familiei -Conferință pr. Constantin Necula

29

Proiectul:

-

-

De Crăciun Unplugged spectacol de colinde și muzică folk

30

Proiectul:

-

-

Stand-up Comedy

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

Nr. crt

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program

(lei)

Buget consumat la finele anului

Anul 2015

1

Proiecte medii

Societatea de Concerte

1

Concert

2800

2800

2

Proiecte medii

Festival ”Ada Milea”

1

Festival ”Ada Milea”

3500

3500

3

Proiecte mici

Organizare eveniment 8 martie

 

1

Organizare eveniment 8 martie

 

300

300

4

Proiecte medii

Societatea de concerte

1

Spectacol de poezie și muzică

2500

2500

5

Proiecte medii

Spectacol de teatru

 

Spectacol de teatru

2000

2000

6

Proiecte mari

Zilele Năsăudului

1

Zilele Năsăudului

86000

85399,50

7

Proiecte medii

Spectacol artistic

1

Talisman Music

2500

2500

8

Proiecte mici

Activități culturale

1

Asociația Culturală Năsăudeanca

550

550

9

Proiecte medii

Servicii culturale

1

Nazan Media

4500

4500

10

Proiecte medii

Servicii artistice

1

Pruna Vlad

4000

4000

11

Proiecte medii

Spectacol

1

Trupa Hara

7000

6975

Anul 2016

1

Proiecte medii

Eveniment Eminescu

1

Ziua Culturii Naționale -Cvartetul Gioia String Quartet

3500

3200

2

Proiecte medii

Concert

1

”Toxic Love” cu Sorin Misirianțu

6000

6000

3

Proiecte medii

Servicii culturale

1

Circul Christianis

7500

7500

4

Proiecte medii

Carte academicienii năsăudeni

1

Adunarea anuală Despărțământ ASTRA Năsăud

3000

3000

5

Proiecte medii

Teatru

1

Piesă de teatru ”Farsa maestrului Patelin”

3000

2700

6

Proiecte medii

Servicii artistice

1

”Stand UP ardelenesc” cu Sorin Misirianțu și Ioan Isaiu

3000

3000

7

Proiecte mari

Ziua costumului popular

1

Ziua Costumului Popular în Cartea Recordurilor

60000

50825,98

8

Proiecte mari

Zilele Năsăudului

1

Zilele Năsăudului ediția XVI

15000

13927,39

9

Proiecte medii

Servicii artistice

1

Teatru de comedie ”Amantul înșelat”

2500

2300

10

Proiecte medii

Servicii artistice

1

Cenaclu Flacăra

5000

4800

11

Proiecte medii

Spectacol pentru copii între vârstele 4-9 ani

1

Spectacol de varietăți pentru copii

3000

3000

12

Proiecte medii

Spectacol de teatru sau simfonic

1

Spectacol teatru

5000

4950

13

Proiecte medii

Teatru pentru copii

1

Teatru de păpuși

3000

2700

14

Proiecte medii

1 DECEMBRIE , Ziua Națională  a României , defilare spectacol de muzică militară

1

1 DECEMBRIE , Ziua Națională  a României

3000

2760

15

Proiecte medii

Spectacol de colinde și împodobirea bradului

2

Concerte cu ocazia sărbătorilor de iarnă

3000

3500

Anul 2017

1

Proiecte medii

Conferința și concert comemorativ

2

Ziua Culturii Naționale și Ziua Eminescu

4000

2700

2

Proiecte mici

Teatru de păpuși pentru copii până la 10 ani

1

Teatru de păpuși

1000

1000

3

Proiecte medii

Spectacol vocal-simfonic

1

Ziua femeii

4000

4330

4

Proiecte mici

Teatru de varietăți pentru copii

1

Teatru mic

2000

1000

5

Proiecte medii

Spectacol teatru cu Teatrul CJ

1

Spectacol teatru

3000

3000

6

Proiecte medii

Concert cameral cu Orchestra Cluj

1

Concert cameral

3000

2700

7

Proiecte mari

Spectacol de varietăți

1

Spectacol Ștefan Bănică

3000

27267,60

8

Proiecte mari

Stand UP Comedy Gabriel Gherghe și Nae Nicolae

1

Stand UP Comedy Gabriel Gherghe și Nae Nicolae

17000

16511,21

9

Proiecte mari

Festivalul Concurs de  ISPAS la Năsăud pentru tineret ediția a XX-a , Gala Folclorului Românesc și Ziua Tineretului

1

Zilele Năsăudului 2017

110000

122718,78

10

Proiecte medii

Spectacol de Ziua Copilului: teatru varietăți, desene pe asphalt, facepainting etc

1

Ziua Copilului

2000

2700

 

Proiecte medii

Spectacol de teatru

1

” Ca la nebuni” Sorin Misirianțu și Adriana Băilescu

2000

2000

11

Proiecte mari

Organizarea unei zile de spectacole împreună cu Casa de Cultură Municipală ”George Coșbuc”

1

Nunta Zamfirei

3000

 

15000

12

Proiecte medii

Spectacol organizat împreună cu Centrul Județean pentru Cultură

1

Spectacol Varietăți

3000

2000

13

Proiecte mici

Proiecție film documentar ”Istoria Muzicii”

1

Istoria Muzicii

500

500

14

Proiecte mici

Caravana TIFF

1

Caravana TIFF

700

700

15

Proiecte mici

Spectacol de varietăți pentru copii – săptămâna altfel

1

Spectacol de varietăți

2000

1200

16

Proiecte mari

Remember Cenaclul Flacăra

1

Remember Cenaclul Flacăra

13000

12800

17

Proiecte mici

Teatru pentru copii

1

Teatru pentru copii Motanul încălțat

2000

1000

18

Proiecte mici

Organizarea unei depuneri de coroane și un scurt spectacol de muzică patriotică

1

1 DECEMBRIE, Ziua Națională a României

2000

1125

19

Proiecte medii

Concerte cu ocazia sărbătorilor de iarnă

2

Iată, vin colindători

4000

4045

V. Sarcini pentru management

A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:

1.Casa de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud  fiind o instituție publică de cultură ce funcționează în conformitate cu OUG nr.118/2006 trebuie  să adopte o strategie culturală care să deservească în primul rând publicul, adresându-se acestuia prin îndeplinirea sarcinilor de management:

 • organizarea de evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii;
 • creșterea accesului publicului la spectacole și concerte;
 • asigurarea diversificării ofertei culturale;
 • asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic;
 • să răspundă pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare și gestionare a bunurilor materiale, a resurselor financiare și a celor de personal;
 • oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și al participării cetățenilor la viața culturală;
 • conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
 • promovarea turismului cultural de interes local;

2. îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile autorităţii, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;

3. transmiterea către autoritate, conform dispoziţiilor <LLNK 12008   189180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.

B. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:

1. promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;

2. creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;

3. asigurarea diversificării ofertei culturale;

4. asigurarea promovării inovaţiei, precum şi a noilor metode de comunicare a actului artistic;

5. sarcini specifice.

C. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul bibliotecilor, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:

1. constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;

2. iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat;

3. realizarea şi participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru susţinerea, promovarea şi valorificarea culturii scrise în plan naţional şi internaţional;

4. realizarea de produse şi servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, cercetări documentare sau tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;

5. editarea şi tipărirea de cărţi, broşuri, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate sau de interes general, în limba română ori în limbi străine, realizate în ţară sau în străinătate, în cooperare cu unul ori mai mulţi parteneri;

6. organizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesională specifică în domeniul conservării şi protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din patrimoniul cultural naţional;

7. realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere, ori realizarea de microfilme;

8. creşterea accesului publicului la colecţii;

9. organizarea depozitului legal de documente;

10. alte activităţi specifice susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise.

D. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul instituţiilor cu specific muzeal şi a colecţiilor publice, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:

1. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului;

2. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului;

3. punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii;

4. elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului.

E. În cazul activităţii de management desfăşurate în centre de cultură şi aşezăminte culturale, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:

1. concordanţa cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în subordinea căreia funcţionează;

2. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi al participării cetăţenilor la viaţa culturală;

3. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;

4. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;

5. organizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminare şi altele asemenea;

6. susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;

7. promovarea turismului cultural de interes local;

8. conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;

9. organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă;

10. organizarea de rezidenţe artistice;

11. organizarea de servicii de documentare şi informare comunitară.

F. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul altor categorii de instituţii publice de cultură, în care este organizată conducerea pe baza contractului de management, proiectul de management trebuie să aibă în vedere îndeplinirea obiectivelor prevăzute în actul normativ de constituire a instituţiei.

VI. Structura şi conţinutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 50 pagini + anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management:

a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz;

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;

e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:

1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi comunităţi;

2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări);

3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;

4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu;

6. profilul beneficiarului actual.

B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:

1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei;

2. concluzii:

2.1. reformularea mesajului, după caz;

2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.

C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:

1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente;

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau externalizate;

4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, propuneri de îmbunătăţire;

5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuităţii procesului managerial.

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:

1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);

1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; cheltuieli de capital);

2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:

Nr. crt

Programul/proiectul

Devizul estimat

Devizul realizat

Observații, comentarii, concluzii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

Total

 

3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;

3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;

4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie;

4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);

4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

a) din subvenţie;

b) din venituri proprii.

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

1. viziune;

2. misiune;

3. obiective (generale şi specifice);

4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;

5. strategia şi planul de marketing;

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

7. proiectele din cadrul programelor;

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului:

Nr. crt.

Categorii

Anul….

Anul…

Anul…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

TOTAL VENITURI,

din care

1.a. venituri proprii,

din care

     1.a.1. venituri din activitatea de bază

     1.a.2.surse atrase

     1.a.3. alte venituri propria

1.b. subvenții/alocații

1.c. alte venituri

 

 

 

 

2

TOTAL CHELTUIELI,

din care

2.a. Cheltuieli de personal,

din care

     2.a.1.Cheltuieli cu salariile

     2.a.2.Alte cheltuieli de personal

2.b.Cheltuieli cu bunuri și servicii,

din care

     2.b.1.Cheltuieli pentru proiecte

     2.b.2.Cheltuieli cu colaboratorii

     2.b.3.Cheltuieli pentru reparații curente

     2.b.4.Cheltuieli de întreținere

     2.b.5.Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

2.c. Cheltuieli de capital

 

 

 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

2.1. la sediu;

2.2. în afara sediului.

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

Nr. crt

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program

Primul an de management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al doilea an de management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al treilea an de management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Alte precizări

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituţie informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management  tel. 0263361026, fax. 0263361028, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la compartimentul  resurse umane din cadrul autorităţii, inspector Săplăcan Monica.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

Anexa nr. 1

la Caietul de obiective

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A CASEI DE: CULTURA „LIVIU REBREANU" NASAUD

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.(1) Casa de Cultura " Liviu Rebreanu " Năsăud , este o instituţie publică de cultură , cu personalitate juridică , fără scop lucrativ , care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Năsăud, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul local.

( 2 ) Casa de Cultura poate avea filiale pe raza unităţii administrativ teritoriale in care funcţionează.

Art. 2.- Casa de Cultura "Liviu Rebreanu" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române in vigoare . Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si funcţionare a aşezămintelor culturale , Legea nr. 292/ 2003 privind organizarea si funcţionarea aşezămintelor culturale si Ordinul 2883/2003, pentm aprobarea Normelor Metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale si al propriului Regulament de Organizare si Funcţionare elaborat de Directorul Casei de Cultura in baza Regulamentului Cadru.

Art. 3.- Casa de Cultura " Liviu Rebreanu ", are sediul in imobilul situat in oraşul Năsăud , P-ta Unirii, Nr. 7, Jud. Bistriţa - Năsăud.

- Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea com­pleta a instituţiei si indicarea sediului. Instituţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor generale care guvernează sfera culturii şi artei în România: libertatea de creaţie, autonomia culturii şi artei, primordialitatea valorii, şanse egale la cultură, identitatea culturală în circuitul mondial de valori.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

  Art. 4.- Casa de Cultura "Liviu Rebreanu" iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente ( economica, juridica, artistica, ecologica etc), al culturii tradiţionale si al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:

a) organizarea si desfăşurarea de activităţi cultural-artistice si de educaţie per­manenta;

b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural si universal;

c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale orăşeneşti, interjudeţene si internaţionale.

d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii si lucrări de prezentare turistica;

e) difuzarea de filme artistice si documentare;

f) organizarea cercurilor ştiinţifice , de arta populara, plastica si de gospodărie ţărăneasca;

g) organizarea  si  desfăşurarea de  cursuri  de  formare  profesionala;

h) organizarea si desfăşurarea activităţilor de interes comunitar.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Casa de Cultura" Liviu Rebreanu " are următoarele atribuţii principale:

a) organizează si desfăşoară activitatea de educaţie permanenta;

b) organizează si desfăşoară activităţi cultural-artistice;

c) promovează obiceiurile si tradiţiile populare specifice zonei, precum si creaţia populara contemporana locala;

d)propune Centrului Judeţean pentru Cultura Bistriţa-Năsăud conservarea si promovarea culturii tradiţionale, obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie protejate, cu respectarea prevederilor legale;

e) organizează si desfăşoară activităţi, proiecte si programe privind conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunităţii locale şi sau aparţinând patrimoniului cultural naţional si universal;

f)organizează si/ sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri si festivaluri folclorice, inclusiv susţinerea participării formaţiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal, naţional si internaţionale;

g)organizează si/sau participa la activitatea de documentare, expoziţii tem­porare sau permanente, elaborarea de monografii si lucrări de prezentare turistica;

h) difuzează filme artistice si documentare;

i) organizează cercuri ştiinţifice si tehnice, de arta populara si de gospodărie ţărăneasca ; desfăşoară activităţi turistice si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri ştiinţifice , tehnice si formaţii artistice;

j) organizează si desfăşoară cursuri de educaţie civica si de formare profesionala proprie sau prin universităţile populare urbane;

k) asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudeţene, naţionale si. internaţionale;

1) organizează si realizează alte activităţi in conformitate cu obiectivele instituţiei si cu prevederile legale in vigoare.

Art. 6. - Pentru exercitarea atribuţiilor care ii revin si realizarea activităţilor specifice , Casa de Cultura" Liviu Rebreanu " colaborează cu instituţii de specialitate organizaţii non-guvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat si cu persoane fizice , fără a exprima nici un fel de interese de grup ( etnice, politice, re­ligioase) etc.

CAPITOLUL III

Patrimoniul

Art. 7.(1) Patrimoniul Casei de Cultura" Liviu Rebreanu " este format din drepturi si obligaţii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unităţii administrativ - teritoriale, pe care le administrează in condiţiile legii, sau in proprietatea privata a instituţiei.

(2) Patrimoniul Casei de Cultura " Liviu Rebreanu ", poate fi îmbogăţit si completat prin achiziţii, donaţii, precum si prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public si / sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau străinătate.

(3)Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea Casei de Cultura" Liviu Rebreanu " se gestionează potrivit dispoziţiilor legale in vigoare, conducerea instituţiei fiind obligata sa aplice masurile de protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării arii acestora.

 

CAPITOLUL IV

Personalul şi conducerea

Art. 8. In cadrul Casei de Cultura " Liviu Rebreanu "funcţionează personal de conducere, personal de specialitate, personal didactic din învăţământul preuniversitar si universitar, experţi din tara si din străinătate, după caz, precum si personal auxiliar.

Art. 9.(1) Structura organizatorica si numărul de posturi, aprobate de Consiliul Local Năsăud, sunt cele prevăzute în anexa la prezentul Regulamentul de organizare si funcţionare a Casei de Cultura" Liviu Rebreanu ".

(2)Atribuţiile personalului încadrat la Casa de Cultura" Liviu Rebreanu " sunt cele prevăzute in fişa postului.

Art. 10. - Personalul de specialitate si, după caz, cel auxiliar, încadrat la Casa de Cultura" Liviu Rebreanu " , are obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare odată la trei ani.

Art. 11.- Conducerea operativa a Casei de Cultura" Liviu Rebreanu " este asigurata de un director numit prin concurs, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Directorul Casei de Cultura" Liviu Rebreanu "are următoarele atribuţii:

a) asigura conducerea activităţii curente a instituţiei;

b) elaborează programe de activitate anuale si pe etape;

c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activităţile de profil

specifice;

a) este ordonator secundar de credit:

b) organizează personalul , in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

f)hotărăşte masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine in concordanta cu legislaţia in vigoare;

g)reprezintă si angajează instituţia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si străinătate, precum si in fata organelor jurisdicţionale;

h) informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite si a prestaţiei colectivului pe care ii conduce, stabilind împreuna cu acesta , măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.

(2)In exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii.

Art. 13.(1) In exercitarea atribuţiilor sale, directorul este ajutat de un contabil numit cu acordul autorităţii administrativ-teritoriale, conform legii.

(2)Contabilul  se subordonează directorului  si îndeplineşte  următoarele atribuţii principale:

- coordonează activitatea financiar - contabila si de salarizare;

- exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

- organizează si răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;

- organizează si răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;

 • propune masuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei
 • îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupa, potrivit legii.

(3) In absenta contabilului, toate atribuţiile sale se exercita de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului.

Art. 14. (1) In cadrul Casei de Cultura" Liviu Rebreanu " se organizează un consiliu consultativ format din 5-11 membrii, care isi desfăşoară activitatea pe baza de voluntariat;

- din acest consiliu fac parte reprezentanţi de frunte ai oraşului Năsăud, precum şi reprezentanţi şcolilor, cultelor, primăriei, tinerilor, pensionarilor, gospodarilor agricoli sau a unor asociaţii care işi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Năsăud.

(2) componenta consiliului  consultativ este propusa de directorul instituţiei şi aprobată de Consiliul Local Năsăud

(3) componenta consiliului consultativ se stabileşte pentru o perioada de 4 ani

(4) Consiliul consultativ se întruneşte trimestrial sau de cate ori este nevoie si îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • se pronunţa asupra programului anual de activitate si a priorităţilor de finanţare ;
 • analizează trimestrial activitatea desfăşurata si modul de finanţare a activităţilor ;
 • face propuneri privind schimbările necesare in structura instituţiei, care se inainteaza spre aprobare Consiliului Local Năsăud.

(5) dezbaterile consiliului consultativ se consemnează in procesul verbal de şedinţe si se semnează de toţi participanţii la lucrările şedinţei.

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri si cheltuieli

Art. 15. (1) Casa de Cultura , " Liviu Rebreanu " este finanţata din venituri proprii si din alocaţii de la bugetul local aprobate prin hotărâre de consiliu.

(2)Veniturile extrabugetare se obţin din activităţile realizate direct de Casa de Cultura" Liviu Rebreanu " şi anume:

a)încasari din spectacole, concerte , proiecţii de filme, discoteci, expoziţii si videodiscoteci;

b)închirieri de săli, bunuri şi alte materiale de practică culturală;

c)valorificarea unor lucrări realizate in cadrul cercurilor si cursurilor aplicative;

d)taxe de înscriere la cercuri si cursuri proprii;

e)editarea şi difuzarea unor publicaţii din domeniul culturii populare, educaţiei permanenta , ştiinţei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

f)prestarea altor activităţi sau servicii culturale, de educaţie permanenta in conformitate cu obiectivele instituţiei si cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare;

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 16. (1) Casa de Cultura " Liviu Rebreanu "dispune de ştampilă şi sigiliu propriu;

(2)Casa de Cultura" Liviu Rebreanu " are arhiva proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale următoarele acte:

 • actul normativ de finanţare;
 • documentele financiar - contabile,
 • planul si programul de activitate,
 • dări de seama si situaţii statistice;
 • alte documente potrivit legii.

Art. 17. In cazul în care în cadrul Casei de Cultura" Liviu Rebreanu " vor funcţiona universităţi populare si/sau centre zonale pentru educaţia adulţilor, prezentul regulament va fi completat cu dispoziţii referitoare la modul de organizare si desfăşurare a activităţii acestora.

Art. 18.(1) Prezentul regulament, se completează de drept cu actele normative in vigoare;

(2).  Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, în vederea aprobării de către Consiliului Local Năsăud.

Art. 19. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Casei de Cultura " Liviu Rebreanu" intră în vigoare cu data adoptării lui de către Consiliul Local Năsăud.

 

Anexa nr. 2

la Caietul de obiective

STATUL DE FUNCŢII

al personalului contractual din cadrul Casei de Cultură« Liviu Rebreanu » Năsăud, pentru anul 2018.

 

Nr. crt.

Funcţia

 

Nivelul

studiilor

Grad/

Treaptă

Nr.

posturi

 

 

Vacante

De

conducere

De

execuţie

1

MANAGER

 

S

II

1

-

2

 

REFERENT

S

II

1

1

3

 

REFERENT

S

Deb

1

1

4

 

ÎNGRIJITOARE

G

-

1

-

 

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL : 4