DISPOZIȚIE

privind desemnarea responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal

PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD,

AVÂND ÎN VEDERE:

- raportul nr. 29722/27.06.2018, al compartimentului resurse umane;

- prevederile art. 37-39 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

- dispoziția nr. 496/11.09.2017  privind numirea d-rei Rătund Bianca-Nora, pe funcția publică de execuție consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud;

- dispoziția nr. 314/07.07.2015  privind numirea d-rei Bozbiciu Alina-Ramona, funcționar public definitiv pe funcția publică de execuție inspector, grad asistent în cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul stare civilă din subordinea Consiliului Local Năsăud;

- dispoziția primarului orașului Năsăud nr. 223/25.05.2018 privind desemnaread-rei Bozbiciu Alina-Ramona,responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;

În temeiul dispozițiilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. –  Se desemneazăresponsabili cu protecția datelor cu caracter personal,prelucrate de UAT oraș Năsăud (Primăria orașului Năsăud, Consiliul Local Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud) , d-ra Bozbiciu Alina-Ramona, inspector, grad asistent în cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul  stare civilă din subordinea Consiliului Local Năsăud și d-ra Rătund Bianca – Nora, consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Art. 2 – Fișele posturilor d-rei Bozbiciu Alina-Ramona și a d-rei Rătund Bianca-Nora vor fi completate cu prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679.

Art. 3  - Cu această dată se abrogă dispozițiaprimarului orașului Năsăud nr. 233/25.05.2018.

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează compartimentul resurse umane și persoanele nominalizate la art. 1.

Art. 5 – Prezenta dispoziție se comunică prin grija compartimentului resurse umane, către:

- Instituția Prefectului Jud. Bistrița-Năsăud;

- Compartimentul audit intern;

- Compartimentul resurse umane;

- D-rei Bozbiciu Alina-Ramona;

- D-ra Rătund Bianca-Nora.

PRIMAR,

MIRCEA ROMOCEA

 

 

Avizat

SECRETAR,

 Cons.jr.VASILE ȘOLDEA