Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.28256/04.06.2018

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs  de promovare în funcție contractuală de conducere:

Șef centru  la Creșa din subordinea Consiliului Local Năsăud

Data concursului: Proba scrisă: 26.06.2018, orele 10,00 - Primăria oraşului Năsăud

Interviu: 28.06.2018, orele 12.00 - Primăria oraşului Năsăud

Condiţii de participare:

Condițiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute de art.3 din anexa la HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii specifice de participare la concursul de promovare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăîn domeniul sociouman, medical sau economic;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 2 ani;

Bibliografie

1. Legea nr.263/2007,privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Hotărârea Guvernului nr.1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

3. Ordinul nr.1955/1995, pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru  ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,cu modificările şi completările ulterioare.

4. Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.108/28.11.2013privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Creşei şi a cabinetelor medicale şcolare, unităţi subordonate Consiliului Local Năsăud.

5. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

  • Copia actului de identitate.
  • Cerere de înscriere.
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
  • Curriculum vitae.

 

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

Dosarele de concurs se depun în perioada 04.06.2018 -18.06.2018, la Primăria oraşului Năsăud.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul resurse umane,  tel.0263/361026, interior 23.

                    

 

                      PRIMAR,                                             SECRETAR

           MIRCEA ROMOCEA                                        Cons.jr.VASILE ȘOLDEA