Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.HC 28 din 28.03.2018

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2018

 

Consiliul Local Năsăud,

 

Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16consilieri;

Având în vedere :

 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud;

 • raportul compartimentului pregătire documente nr. 23199/21.03.2018;

 • expunerea de motive a primarului orașului Năsăud nr. 23200/21.03.2018;

 • Prevederile Ordonanței  Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată;

 • Prevederile Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin HCL nr.11/2018.

 • raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr. 23501/28.03.2018;

 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 23502/28.03.2018;

 • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr. 1/2000  nr. 23503/28.03.2018;

 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 23504/28.03.2018;

 • prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată;

 • procesul verbal de afişare a proiectului de hotărâre, nr.20658/11.01.2018;

 • procesul verbal de rezultat al afişării, nr.23201/21.03.2018;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit.”d” şi alin.4, lit.”a” şi alin. 6 lit. ”c” și art. 45, alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.(1) Se aprobă Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orașul Năsăud pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              (2) Prevederile ghidului se aplică pentru finanțările nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local în anul 2018.

 

Art. 2. Programul anual al finanțărilor pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orașul Năsăud este aprobat de către Consiliul local al orașului Năsăud odată cu aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

 

Art. 3.Limita maximă a finanțării nerambursabile pentru domeniul de activitate culte este de 30.000 lei;

Art. 4.Se numesc comisiile de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în anul 2018, în următoarea componență:

 

 1. Comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Nasaud în domeniile: culte:

        

         1. Singeorzan Corina – preşedinte;

         2. Oniga Ana – membru;

         3. Leahu Vasile – membru;

         4. Galben Marius – membru;

         5. Cârcu Andrei  – consilier local – membru;

         6. Vîju Steluța – consilier local – membru;

         7. Fetti Silviu – consilier local – membru;

         8. Floare Fica – secretar.

 

Art.5. Termenul  până la care poate fi depus ghidul spre soluționare de către comisie este data de 11.05.2018 iar după afișarea rezultatului în termen de 48 de ore se pot depune contestații la sediul Primăriei din orașul Năsăud.

 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul orașului Năsăud, prin biroul compartimentul juridic, compartimentului administrarea domeniului public si privat şi compartimentul  audit,  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului.

 

Art.7.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

 

 • Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

 • Primarul orașului Năsăud;

 •  Birou financiar-contabil;

 •   Compartimentul audit;

 •  Persoanele nominalizate la art. 4;

 •  Compartimentul Relații cu publicul

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                   Secretar,

  Buhai Mihaela                                                                    cons.jr. Șoldea Vasile

 

Nr. 28/28.03.2018

Năsăud/ad. Cu 16 v

GHID SOLICITANTULUI CULTE 2018 Anexa.doc

GHID SOLICITANTULUI CULTE 2018 Anexa.pdf