Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.22270/23.02.2018

 

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacantă:

 

Inspector, clasa I, grad asistent, în cadrul Biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

 

Data concursului: Proba scrisă: 27.03.2018, orele 10,00 - Primăria oraşului Năsăud

Interviu: 29.03.2018, orele 12.00 - Primăria oraşului Năsăud

 

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăîn domeniul  științe economice

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an;

 

Atribuții conform fișei postului

- încasează de la contribuabili, persoane fizice și juridice, creanțele bugetare constând în impozite și taxe locale, în conformitate cu legislația în vigoare;

- participă la acțiunile organizate în teren pentru încasarea veniturilor proprii;

- participă la acțiunile organizate în teren pentru verificarea masei impozabile;

- participă la acțiunile organizate în teren pentru informarea contribuabililor referitor la impozitele și taxele locale;

- participă la acțiunile de executare silită, în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea colectării creanțelor bugetare locale restante;

- urmărește contribuabilii înscriși în evidențe speciale;

- urmărește în teren eventualele modificări nedeclarate intervenite în masa impozabilă aparținând contribuabililor;

- întocmește, la cerere, adeverințe solicitate de contribuabili, în conformitate cu legislația în vigoare;

Bibliografie

1. Constituția României

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

1. Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorității.www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

2Curriculum vitae, modelul comun european;

3. Copia actului de identitate;

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;postat pe site-ul autorității www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;  trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

6. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

7. Cazierul judiciarcare poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.postat pe site-ul autorității www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

 

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarialcare se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun în perioada 23.02.2018 -14.03.2018, la Primăria oraşului Năsăud.

Relații suplimentare se pot obține de  la compartimentul resurse umane, inspector Săplăcan Monica, din cadrul Primăriei orașului Năsăud, strada Piața Unirii, nr.15, tel.0263/361026, interior 23, fax.0263361028, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

          

PRIMAR                                                             SECRETAR

MIRCEA ROMOCEA                                        Cons.jr. VASILE ȘOLDEA