PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31-01-2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Absenți: Oltean Dorel, Timoce Călin;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Bodea Marius.

La ședință sunt prezenți și dl. Leahu Vasile din cadrul Compartimentului Urbanism, d.ra. Săplăcan Monica din cadrul Compartimentului Resurse Umane și dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Management Proiecte europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud

                                                Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție, inspector, grad superior, vacantă în inspector, grad asistent în cadrul biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind acordarea unor facilități, transport elevi pentru anul calendaristic 2018, pe ruta Liviu Rebreanu – Năsăud și retur

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unei suprafețe de 10 mp. situată pe strada Miron Cristea, orașul Năsăud, limitrofă blocului de locuințe A4, identificată din imobilul teren înscris în CF nr. 419 Năsăud, nr. top. 125/2/2/2/2/2/a cuprins în domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele Orașului Năsăud în dosarul nr. 679/112/2014 și în dosarul nr. 4535/112/2017 aflate pe rolurile instanțelor Judecătoria Năsăud și Tribunalul Bistrița- Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea aderării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Turism în Bistrița-Năsăud ”

   Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea aderării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la Asociația “ Produs în Bistrița-Năsăud ”

                                                                       Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 15v;

„împotriva ” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

         Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

2. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție, inspector, grad superior, vacantă în inspector, grad asistent în cadrul biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități, transport elevi pentru anul calendaristic 2018, pe ruta Liviu Rebreanu – Năsăud și retur

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unei suprafețe de 10 mp. situată pe strada Miron Cristea, orașul Năsăud, limitrofă blocului de locuințe A4, identificată din imobilul teren înscris în CF nr. 419 Năsăud, nr. top. 125/2/2/2/2/2/a cuprins în domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat    

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâre privind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele Orașului Năsăud în dosarul nr. 679/112/2014 și în dosarul nr. 4535/112/2017 aflate pe rolurile instanțelor Judecătoria Năsăud și Tribunalul Bistrița- Năsăud

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Turism în Bistrița-Năsăud ”

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea aderării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la Asociația “ Produs în Bistrița-Năsăud ”        

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    15 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Diverse.

Dl. primar prezintă adresa domnilor Șot Gavrilă și Sabina, înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr. 21231/ 30.01.2017 prin care se solicită implicarea Consiliului Local Năsăud pentru obținerea autorizației de construcție a unui gard în spatele casei, între limitele de proprietate existente anterior cumpărării terenului de către dl. Rus Leon.

Se decide că soluționarea acestei cereri este de competența Compartimentului Urbanism, din cadrul Primăriei Orașului Năsăud.

Dl. primar prezintă notificarea Aracip înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr. 21263/30.01.2018 prin care suntem notificați că în urma evaluării externe periodice din anul școlar 2017-2018 a unității de învățământ Colegiul Național George Coșbuc, a rezultat neîndeplinirea, la nivel minimal și obligatoriu, a unor indicatori din HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, solicitându-se efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru readucerea activităților educaționale corespunzătoare indicatorilor la nivelul standardelor naționale în vigoare.

Dl primar menționează că se va încerca o cuprindere a sumei necesare în bugetul local al anului 2018.

Dl. Leahu Vasile, arhitect șef în cadrul Compartimentului Urbanism, prezintă un referat de specialitate pentru actualizarea P.U.G. Năsăud solicitând întrunirea Comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie și protecția mediului.

Dl primar menționează că P.U.G. trebuie actualizat până în luna aprilie a acestui an.

Dl primar informează Consiliul Local Năsăud despre raportul de evaluare a performanțelor profesionale a dl. Secretar al Orașului Năsăud, Șoldea Vasile, și îl pune la dispoziția acestora în vederea consultării.    

Dl primar solicită și aprobarea avizului/ acordarea mandatului Consiliului Local Năsăud pentru reprezentare în fața instanțelor în cadrul dosarului nr. 1435/85/2016* până la soluționarea definitivă a cauzei și în căile de atac.

Consiliul Local Năsăud exprimă acordul unanim cu privire la reprezentarea acestuia în fața instanțelor judecătorești.

Dl primar dorește să aducă la cunoștința Consiliului Local Năsăud și următoarea situație a proiectului european referitor la eficientizarea celor 9 blocuri din cartierul de blocuri. Menționează că în urma studiului de impact în condițiile de buget din anul 2017, ca urmare a scăderii impozitului pe venit național la 10%, cotele de încasare ale Primăriei orașului Năsăud și Orașul Năsăud vor fi mai mici. De asemenea, există propunerea de a demara întocmirea Documentației Tehnice pentru toate străzile pentru că este foarte important confortul rutier, începând cu Valea Podului până la intersecție, Cloșca, Crișan, Comoarei, Dumitru Vîrtic, Tudor Vladimirescu.

În condițiile în care se va trece la demararea proiectului pentru care s-a semnat contractul de finanțare, nu ar mai exista acoperire financiară, iar pe de altă parte trebuie asigurate cotele de cofinanțare pentru celelalte proiecte: Centru de zi pentru vârstnici, cele două capele în cele două cartiere, fântâna arteziană, unde suma totală este de aproximativ 83-84 de mii de euro.   

De asemenea, trebuie asigurată cofinanțarea pentru cele patru străzi pentru care s-a semnat deja pe PNDL unde cofinanțarea este de 7-8 procente.

Va trebui asigurată finanțarea pentru podul de peste Someș dacă se va semna contractul.

Întrebarea adresată Consiliului Local Năsăud este dacă să se renunțe la acest proiect în favoarea străzilor sau să se renunțe la Documentația Tehnică a străzilor pentru acest proiect.

Consilierii locali ai Consiliului Local Năsăud, în urma stabilirii avantajelor și dezavantajelor și având în vedere situația financiară a orașului Năsăud, consideră că în situația în care nu se va găsi o altă soluție, pentru a beneficia cât mai multe persoane precum și prioritățile se va încerca finanțarea pentru străzi.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                     Secretar,

      Bodea Marius                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile