PROCES VERBAL

Încheiat azi, 11.12.2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Absenți: Oltean Dorel, Rogozan Florin;

Președinte de ședință- dna consilier Bidică Emilia

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. și a Deciziei Civile a Curții de Apel Cluj

2. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 496/265/2012

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. și a Deciziei Civile a Curții de Apel Cluj

Pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Năsăud în vederea încredințării mandatului pentru votarea aprobării Studiului de Fundamentare actualizat și a modificărilor/remedierilor aduse Documentației  de atribuire  prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud este propusă dna consilier local Buhai Mihaela.

În urma supunerii la vot secret, dna.consilier local Buhai Mihaela a fost aleasă  cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâreprivind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 496/265/2012

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar,

         Bidică Emilia                                                                cons.jr. Șoldea Vasile