Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 14.11.2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Oltean Dorel, Tomi Iacob, Timoce Călin;

Absentând președintele de ședință pentru luna noiembrie, dl. consilier Oltean Dorel, este ales cu unanimitate de voturi dl. consilier Vlașin Dorin pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință:  dl. consilier local Vlașin Dorin.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, în orașul Năsăud

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, în orașul Năsăud

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” - 14 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016Dl primar explică faptul că și această hotărâre, în mod similar, a fost necesar a fi modificată, conform modelului transmis de către Ministerul Dezvoltării.

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” - 14 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

          Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar,

      Vlașin Dorin Nicolae                                                          cons.jr. Șoldea Vasile