PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 24-10-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Absenți: Oltean Dorel, Marica Marius, Buhai Mihaela, Timoce Călin;

La votarea Proiectului de hotărâre nr. 2 se prezintă în sala de ședințe dna. consilier local Buhai Mihaela.

Președinte de ședință:  dna. consilier local Moldovan Adriana.

La ședință este  prezentă dna. Someşan Fetti Dana, din cadrul compartimentului Managementul Proiectelor, din cadrul Primăriei orașului Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației  de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 4.197 m”

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației  de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 4.197 m”.

Dl. primar explică faptul că a fost necesară reluarea acestei hotărâri întrucât în documentația anterioară nu era inclusă și cota de cofinanțare.

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâreprivind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”.

Dl primar explică faptul că și această hotărâre, în mod similar, a fost necesar a fi modificată, conform modelului transmis de către Ministerul Dezvoltării.

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                           Secretar,

      Moldovan Adriana                                                         cons.jr. Șoldea Vasile