Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.45188/09.11.2017

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de:

Paznic în cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud – 1 post.

 

         Data concursului: Proba scrisă: 05.12.2017, orele 10,00 - Primăria oraşului Năsăud

                                 Interviu: 07.12.2017, orele 12.00 - Primăria oraşului Năsăud

 

Condiţii de participare:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

-atestat pentru pază și ordine/securitate

-vechime în muncă: nu este obligatorie

 

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

·         Copia actului de identitate.

·         Cerere de înscriere.

·         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

·         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.

·         Cazierul judiciar.

·         Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

·         Curriculum vitae.

 

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

 

        Dosarele se depun până la data de 23.11.2017, la Primăria oraşului Năsăud.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul resurse umane, salarizare tel.0263/361026, interior 23.

                          

 

                      PRIMAR,                                                             p. SECRETAR

           MIRCEA ROMOCEA                                        Cons.jr. ROXANA BUTA

 

 

 

 

 

  PRIMĂRIA ORAŞ NĂSĂUD

 

 

BIBLIOGRAFIE

            pentru concursul  în vederea ocupării postului de paznic în cadrul aparatului de specialitate  al primarului orașului Năsăud, organizat în perioada 05.12 - 07.12.2017.

1.Legea nr.333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       2.Legea nr.477/2004privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

3.Legea nr.215/2001a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul I, Secțiunea 1 – Regimul general al autonomiei locale

Secțiunea a 2 – a – Autoritățile administrației publice locale

Capitolul IV – Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului

Capitolul IX – Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora.

4.Legea nr.53/2003– Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

Titlul II. Capitolul I – Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă

Capitolul IV – Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V, Secțiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă

Titlul XI – Răspunderea juridică

     

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA