PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29-09-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Maghiar Marius;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier local Vîju Steluța.

La ședință sunt prezenți: dl Leahu Vasile, din cadrul comp. Urbanism, dna. Carmen Soare, din cadrul comp. Integrare europeană, dna. Cosma – Someșan Dana, din cadrul comp. Integrare europeană, Dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului A.D.P.P. ,dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dl. Bolfă Petru și dl. Radu Sîrbu.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului 1 a imobilului ”Centrală Termică Policlinica Veche” de către concesionarul  S.C. Iones- Sacis  Serv S.R.L către S.C. GOLDS GIM FITNES SRL pentru activitatea: Sală de forță, pe o perioadă de 4 ani si 1 lună

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren in suprafață de 180 mp., având categoria de folosință curți-construcții, identificat din C.F. nr.27997 Năsăud, nr. top. 988/7/2, situat in orașul Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița Năsăud.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritorială a orașului Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de preluare a imobilului cu denumirea Judecătoria Năsăud – Corp A, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 14, județul Bistrița Năsăud

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată in orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr.11, în favoarea doamnei Frișan Maria Alina

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud

7. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2017

8. Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.  53/2016 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD” și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI)  şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC "DR. GEORGE TRIFON" DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar.

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului 1 a imobilului ”Centrală Termică Policlinica Veche” de către concesionarul  S.C. Iones- Sacis  Serv S.R.L către S.C. GOLDS GIM FITNES SRL pentru activitatea: Sală de forță, pe o perioadă de 4 ani si 1 lună

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren in suprafață de 180 mp., având categoria de folosință curți-construcții, identificat din C.F. nr.27997 Năsăud, nr. top. 988/7/2, situat in orașul Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării: 

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritorială a orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.  

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de preluare a imobilului cu denumirea Judecătoria Năsăud – Corp A, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 14, județul Bistrița Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată in orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr.11, în favoarea doamnei Frișan Maria Alina

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

7.Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2017

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud sunt următoarele :

Pentru Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud:

- Dl. Consilier Boțan Ioan;

- Dl. Consilier Bodea Marius;

- Dl. Consilier Maghiar Marius;

În urma votului secret,  Dl. Consilier Boțan Ioan a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Bodea Marius a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Maghiar Marius a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Pentru Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud:

- Dna. Consilier Vîju Steluța;

- Dna. Consilier Șofroni Adela;

- Dl. Consilier Timoce Călin;

În urma votului secret,  Dna. Consilier Vîju Steluța a fost aleasă membru cu 16 voturi pentru 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Șofroni Adela a fost aleasă membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Timoce Călin a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 2 împotrivă și 0 abțineri.

Pentru Colegiul Silvic ”Transilvania” Năsăud:

- Dl. Consilier Rogozan Florin;

- Dna. Consilier Moldovan Adriana;

În urma votului secret,  Dl. Consilier  Rogozan Florin a fost ales membru cu 15 voturi pentru 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier  Moldovan Adriana a fost aleasă membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Pentru Colegiul Economic Năsăud:

- Dna. Consilier Buhai Mihaela;

- Dl. Consilier Tomi Iacob;

În urma votului secret,  Dna. Consilier  Buhai Mihaela a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier  Tomi Iacob a fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Pentru Grădinița cu program prelungit nr.1:

- Dna. Consilier Bidică Emilia;

În urma votului secret,  Dna. Consilier  Bidică Emilia a fost aleasă membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Pentru Clubul Elevilor Năsăud:

- Dl. Consilier Cârcu Andrei;

În urma votului secret,  Dl. Consilier Cârcu Andrei a fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Dl. Stoian Gheorghe, șef contabil din cadrul biroului Financiar- contabil intervine cu unele precizări referitoare la rectificările bugetările privind redistribuirea pentru cheltuielile de personal, cheltuieli pentru înscrieri în CF, alocarea sumei de 30.000 pentru reparații la acoperiș la Colegiul Economic Năsăud, alocarea sumei de 85.000 către Colegiul Național ”George Coșbuc” pentru gard, alocarea sumei de 33.000 pentru realizarea lucrărilor de cadastru pentru pășunile alpine, alocarea sumei de 9000 lei către Casa de cultură pentru obiecte de inventar în vederea achiziționării de mobilier pentru Clubul pensionarilor, iar pentru tichetele de grădiniță, suma de 5000 lei.  

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.  53/2016 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD” și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare 

Dl. primar explică faptul că este vorba despre toată suprafața de teren din incinta împrejmuită a spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud. Pentru realizarea proiectului de  anvelopare, eficientizare energetică este nevoie să fii proprietar sau concesionar pentru o anumită perioadă de timp. După rugăminți repetate către UCGN, s-a găsit înțelegere și într-o ședință de Consiliu director s-a renunțat la toată această suprafață pentru a se putea demara acest proiect.  

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI)  şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC "DR. GEORGE TRIFON" DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”          

       Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 16 v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Diverse.

Dl. primar prezintă adresa SC ECOSERV SRL nr. 157/28.09.2017 înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr.42769 din data de 28.09.2017  prin care se solicită închirierea sau concesionarea suprafeței de 400 mp., pentru bazinele de depozitare și ale extinderii ulterioare ale capacității de producție.

Dl. Bolfă Petru dorește să menționeze că pentru această suprafață de teren a investit sumă considerabilă de bani și propune găsirea amiabilă a unei soluții.

De asemenea, o altă soluție propusă de dl. Bolfă Petru este acordarea de despăgubiri pentru investițiile realizate pe suprafața respectivă de teren. Dl secretar îl informează pe dl. Bolfă Petru că pentru realizarea investițiilor era necesară o Hotărâre a Consiliului Local prin care să se închirieze/concesioneze suprafața respectivă de teren și să dețină autorizație de construire.

Dl Bolfă Petru menționează că își dorește găsirea unei soluții amiabile.

Insistă asupra faptului că dorește să fie pus în posesie sau o altă soluție.

Dl. consilier Marica Marius îl întreabă pe dl. Bolfă Petru dacă în această perioadă de 5 ani de folosință a terenului a plătit o oarecare sumă către orașul Năsăud.

Dl Bolfă Petru răspunde că nu a plătit deoarece aștepta Hotărârea Consiliului Local deoarece în anul 2012 a primit un aviz favorabil de la dl. primar din acea perioadă.

Dl primar precizează faptul că nu trebuia începută construcția pe domeniul public  fără a deține o autorizație de construire. Acel aviz de principiu este nul deoarece la acel moment construcția era deja efectuată. Pentru despăgubire în această situație nu există temei legal. 

Dl. Bolfă Petru menționează că nu dorește despăgubiri, ci dorește să fie pus în legalitate cu acea suprafață de teren.

Dl primar precizează că urmează ca reprezentanți ai Apelor Naționale Române Someș- Tisa să vină pentru a analiza care zonă trebuie predată și eliberată pentru investiție.

Dl Bolfă precizează că nu este deranjat de acest lucru, că este de acord.

Dl consilier local Oltean Dorel dorește să cunoască dacă urmează ca pe această suprafață să se efectueze o altă investiție.

Dl primar răspunde că la acest moment nu există o altă investiție anunțată dar dacă se impune pentru comunitatea locală, acest lucru se va efectua.

Dl primar afirmă că rămâne să fie contactați reprezentanții Apelor Române pentru a vedea care este zona de amplasament care trebuie predată pentru demararea investiției, după care rămâne ca Consiliul Local să ia o decizie cu privire la solicitarea făcută de către SC ECOSERV SRL.

Dl. primar prezintă adresa stareței ”Izvorul Tămăduirii” din localitatea Salva, Maica stareță Stavrona Emanuela Moisa, nr. 27/80.08.2017 înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr.41933 din data de 12.09.2017  prin care se solicită sprijinirea cu un necesar de lemne pentru a traversa perioada friguroasă.

Consiliul Local al orașului Năsăud consideră că aceasta nu este de competența orașului Năsăud, ci de competența Consiliului Local Salva.

Dl primar menționează cu această ocazie faptul că unele dintre bisericile orașului Năsăud au suferit distrugeri în urma furtunii din data de 17 septembrie 2017 și au solicitat ajutorul primăriei orașului Năsăud.

Domnii consilieri au fost de acord cu acordarea ajutorului de reparații, dacă există temei legal.

Dl primar prezintă adresa școlii gimnaziale ”Mihai Eminescu” nr. 2529/20.09.2017 înregistrată la primăria orașului Năsăud sub nr. 42349/20.09.2017 prin care se solicită aprobarea unui gardian în intervalul orar 7:30- 14:00.

Soluția aprobată de către Consiliul Local Năsăud este aceea de a face un contract cu o firmă privată, dacă există temei legal, iar în această situație se va face o rectificare de buget pentru a transfera sumele necesare către școala respectivă.

Ultima adresă prezentată de dl primar este adresa dl. Iuga Grigore, administrator Sc Fregata Com înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 42025/ 13.09.2017 prin care solicită aprobarea închirierii a patru locuri de parcare situate în fața clădirii în care își desfășoară activitatea.

Dl primar menționează că această închiriere nu poate fi aprobată de către Consiliul Local Năsăud întrucât drumul respectiv nu aparține domeniului public al orașului

Dl. consilier local Boțan Ioan revine cu rugămintea de a se lua în calcul realizarea unui trotuar pentru locuitorii cartierului L. Rebreanu.

Dl primar menționează că se va încerca din nou găsirea unei soluții.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar,

 Vîju Steluța                                                          cons.jr. Soldea Vasile