Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ORAŞUL NĂSĂUD

 

 

Contract de servicii

 Nr. 43303 din 04.10.2017

 

 

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între

Oraşul Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud, telefon +40263361027, fax +40263361029, cod fiscal 4347887, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X, deschis la Trezoreria Năsăud, reprezentat prin dl MIRCEA ROMOCEA, Primarul oraşului Năsăud, dl VASILE ȘOLDEA – secretarul oraşului Năsăud şi dl GHEORGHE STOIAN– şef Birou Financiar-contabil, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şi

S.C. „GIRONIC STAR COM” S.R.L. Rebra, cu sediul în comuna Rebra, nr. 403, jud. Bistriţa-Năsăud, tel/fax +40263361101, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului  J06/803/1993, cod unic de înregistrare RO4755851, cont trezorerie RO34TREZ1035069XXX000289, deschis la Trezoreria Năsăud, reprezentată prin d-l GEORGIŢĂ NICOLAI – administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;

d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a
le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu   datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

  1. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 -   Prestatorul   se   obligă   să   presteze  servicii de deszăpezire în oraşul Năsăud judeţul Bistriţa-Năsăud, și din localitățile aparținătoare Lușca și Liviu Rebreanu, în sezonul rece 2017-2018;

4.2 -Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate din bugetele de venituri şi cheltuieli pe anii 2017 şi 2018, corespunzător serviciilor prestate în fiecare an calendaristic.

5.      Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este în limita sumei de 131.000 lei, la care se adaugă TVA.

5.2 – Tarifele orare pentru ora de funcționare utilaje și ora de mobilizare, respectiv prețul materialului antiderapant, sunt următoarele:

· Autobasculantă   echipată   cu   plug   pentru   zăpadă   şi   răspânditor   de   materiale antiderapante: 145 lei/oră funcționare, la care se adaugăTVA;

· Autospecială  cu tracţiune  integrală 4x4,  echipată  cu  plug   pentru  zăpadă  şi  cu răspânditor de materiale antiderapante: 135/lei/oră funcționare, la care se adaugăTVA;

· Încărcător frontal cu capacitatea cupei cuprinsă între 1 şi 1,5 m3: 95 lei/oră funcționare, la care se adaugăTVA;

· Autobasculantă pentru transport zăpadă: 110 lei/oră funcționare, la care se adaugăTVA;

· Autogreder: 130 lei/oră funcționare la care se adaugă TVA;

· Material antiderapant (cantitate minimum 200 m3, compoziție: 80% nisip și 20% sare): 135 lei/m3, la care se adaugăTVA.

 

      În intervalul de timp în care nu se intervine la deszăpezire, pentru fiecare dintre utilajele specificate mai sus se vor factura zilnic 24 de ore la prețul de 3/lei oră de mobilizare, la care se adaugă TVA. Orele confirmate la intervenția pentru deszăpezire se vor factura cu prețurile corespunzătoare pentru ora de funcționare a fiecărui utilaj, diferența până la 24 ore urmând a se factura la prețul de 3 lei/oră, la care se adaugă TVA.

6. Executarea contractului

6.1 - Executarea contractului începe la data primirii solicitării scrise din partea beneficiarului şi se  termină la data de 31.03.2018, cu excepția cazului în care valoarea serviciilor prestate până la îndeplinirea termenului de finalizare al contractului ajunge la limita sumei contractate.

6.2 – În cazul în care condițiile meteorologice fac posibilă încetarea contractului înainte de data limită de 31.03.2018, beneficiarul va transmite o comunicare scrisă prestatorului cu privire la încetarea contractului de servicii.    

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

- oferta prestatorului.

8. Obligațiile principale ale prestatorului

8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanțele reglementate de legislația specifică în vigoare;

- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.2 – Utilajele închiriate conform contractului vor fi asigurate cu promptitudine la fiecare solicitare a beneficiarului.

8.3 – Prestatorul va asigura cantitatea de material antiderapant necesară pentru asigurarea condiţiilor normale de circulație în orașul Năsăud și în localitățile aparținătoare Lușca și Liviu Rebreanu.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

- Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.

9.1 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi
de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă  chivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală e 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dar nu mai mult decât valoarea totală, fără TVA, a serviciilor.

10.3 -  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

10.4 -  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11.   Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1-(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate
oferta depusă.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2-Prestatorul este pe deplin răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit
pe toată durata contractului.

12.  Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.

13.  Recepţie şi verificări

- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului şi din caietul de sarcini (invitația de participare).

- Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciţi pentru acest scop.

14.  Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în cel mult 30 de minute de la ora primirii solicitării de la achizitor.

14.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă clauzele din contract (conform ofertei depuse), acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

14.3 - Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în prezentul contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 – În cazul în care condițiile meteorologice fac posibilă încetarea contractului înainte de data limită de 31.03.2018, beneficiarul va transmite o comunicare scrisă prestatorului cu privire la încetarea contractului de servicii.    

15.  Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta prestatorului, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului nu se ajustează.

16.  Amendamente

16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17.  Subcontractanţi

17.1 – Serviciile care fac obiectul prezentului contract nu se subcontractează.

18.  Forţa majoră

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.4.- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19.  Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poat ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

20.  Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21.  Comunicări

21.1- (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

         (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

21.2- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

22.  Legea aplicabilă contractului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi prezentul contract în 3(trei) exemplare.

 

               Achizitor,                                                                        Contractant,

           Primar,                           Secretar,                              S.C. „Gironic Trans Com” S.R.L.

Mircea Romocea           cons. jr. Vasile Șoldea                                   Nicolai Georgiţă                         

                                                                                                 

Şef Birou Financiar-Contabil

     insp. Gheorghe Stoian

 

Comp. Achiziţii Publice

                       Sorin Catarig