Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.43451/09.10.2017

 

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de: Muncitor necalificat în cadrul Serviciului Drumuri şi mecanizare din subordinea Consiliului Local Năsăud – 1 post.

Data concursului: Proba practică: 31.10.2017, orele 10,00 - Primăria oraşului Năsăud

                                 Interviu: 02.11.2017, orele 12.00 - Primăria oraşului Năsăud

 

Condiţii de participare:

·         Studii: generale

·         Vechime în muncă: nu este obligatorie

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

·         Copia actului de identitate.

·         Cerere de înscriere.

·         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

·         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.

·         Cazierul judiciar.

·         Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

·         Curriculum vitae.

 

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

 

        Dosarele se depun până la data de 23.10.2017, la Primăria oraşului Năsăud.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul resurse umane, salarizare tel.0263/361026, interior 23.

                          

 

                      PRIMAR,                                                               SECRETAR

           MIRCEA ROMOCEA                                       Cons.jr. VASILE ȘOLDEA