PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31-08-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Absenți: Oltean Dorel, Vîju Steluța, Rogozan Florin, Timoce Călin;

Absentând președintele de ședință pentru luna august- dl. consilier Timoce Călin, este ales cu unanimitate de voturi dl. viceprimar Vlașin Dorin Nicolae pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință:  dl. viceprimar Vlașin Dorin Nicolae.

La ședință este  prezent dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public și privat,

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării condominiului înscris in CF nr. 29888 – C1 Năsăud, compus din unitatea individuala nr. 1, înscrisă in CF nr. 29888 – C1 – U1, nr. cad. 29888 – C1 – U1 si unitatea individuala nr. 2, înscrisă in CF nr. 29888 – C1 – U2, nr. cad. 29888 – C1 – U2 situat in orașul Năsăud, piața Unirii, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar

„pentru”- 13 voturi;

„ împotriva ” - 0 voturi;

„ abțineri ” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării condominiului înscris in CF nr. 29888 – C1 Năsăud, compus din unitatea individuala nr. 1, înscrisă in CF nr. 29888 – C1 – U1, nr. cad. 29888 – C1 – U1 si unitatea individuala nr. 2, înscrisă in CF nr. 29888 – C1 – U2, nr. cad. 29888 – C1 – U2 situat in orașul Năsăud, piața Unirii, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

Dl. ing. Burduhos Dumitru explică faptul că există o formulă de calcul în care atunci când se apartamentează, orice apartament primește o cotă de teren proporțională cu suprafața utilă. Prin formula de calcul a dat o anume valoare care a fost mai mică decât suprafața construită. Acest lucru este perfect normal. Dl ing. Burduhos Dumitru mai explică faptul că dl. consultant a fost la verificare cu proiectul și acest lucru a fost evidențiat acolo ca motiv de respingere a proiectului, adică faptul că nu este suficient teren, corespunzător cu acea cota, construcția. De aceea, prin acest proiect de hotărâre se încearcă egalarea  cotei de teren cu cea construită.

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    13 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar,

      Vlașin Dorin Nicolae                                                       cons.jr. Șoldea Vasile