Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.30041/28.07.2017

 

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Consilier juridic,  grad debutant, în cadrul compartimentului juridic, contencios.

Data concursului: Proba scrisă: 28.08.2017, orele 10,00 – Primăria oraşului Năsăud

Interviu: 30.08.2017, orele 12.00  - Primăria oraşului Năsăud

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăîn domeniul ştiinţelor juridice.

Bibliografia conform anexei.

 

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

1.Formularul de înscriereconform prevederilor legale;

2.Copia actului de identitate;

3.Copiile diplomelor de studii şi ale altor actecare atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.Cazierul judiciarcare poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

6.Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă  care să ateste că nu a desfăşurat  activităţi de poliţie politică;

8.Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.

Dosarele se depun până la data de 16.08.2017 la Primăria oraşului Năsăud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul resurse umane, tel.0263/361026, interior 23.

              

              PRIMAR                                                           SECRETAR

       MIRCEA ROMOCEA                               Cons.jr. ȘOLDEA VASILE

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

Anexa

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, consilier juridic, clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud,  în perioada 28.08 -30.08.2017.

 

1.Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare.

2.Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Ordonanţă  Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

9.Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA