PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 11-07-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Pop Ionel, Marica Marius și Moldovan Adriana ;

Președinte de ședință:  dl. consilier local Tomi Iacob.

La ședință sunt prezenți dl. Iovu Ioan, din cadrul compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. Soare Carmen din cadrul compartimentului Integrare Europeană și dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- Contabil.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”           

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind implementarea proiectului ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentantului Consiliului local Năsăud în calitate de observator la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de Garanție de la FNGCIMM SA IFN, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- Romania, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei Scrisori de garanție

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare                                             

 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl.  președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar.

„pentru”- 14 voturi;

„ împotriva ” – 0 voturi;

„ abțineri ” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud”

Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, astfel încât proiectul de hotărâre se  supune aprobării.

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„ pentru ”   14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind implementarea proiectului ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’

Neexistând  întrebări, amendamente, propuneri, se supune aprobării proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Dl. Stoian Gheorghe explică faptul că s-a introdus în buget la partea de venituri proprii  taxa specială pentru salubrizare. La prima parte a bugetului s-a fundamentat doar pentru 6 luni, conform contractului de delegare a gestiunii, iar apoi s-a prelungit până la finalizarea licitației cu operatorul pe tot județul, iar restul reprezintă mici modificări care au menirea de a acoperii anumite cheltuieli.

Au fost modificate anumite fișe de obiectiv de investiții- la buldoexcavator s-a mai pus o sumă de 28000 mii pentru că nu s-a mai găsit pe piață până în 30.000 euro cu tot cu TVA.

S-a prevăzut o centrală termică la creșă pentru că cea actuală este defectuoasă,  și obiectivul de investiții deja amintit.

Pentru Casa de Cultură s-a efectuat un transfer de 33.000 mii întrucât nu au reușit să realizeze veniturile proprii prognozate.

De asemenea, o sumă de aproximativ 30.000 pentru avizele necesare de la Ministerul Culturii pentru proiectele aflate deja în derulare pe fonduri europene- reabilitare spital și cele care se află în zona de protecție a monumentelor istorice.

Doamna consilier local Vîju Steluța dorește să cunoască dacă la Școala de aplicație, la sala de sport se va mai face ceva.

Dl primar explică faptul că s-a alocat o sumă de 20.000 mii lei pentru documentația tehnică , rămânând ca ordonatorul terțiar de credite, în speță conducerea Colegiului G.Coșbuc să identifice o firmă de proiectare și să refacă documentația tehnică de așa natură încât anul viitor când se va termina proiectul de buget, să cuprindem suma necesară finalizării lucrării.

Dl Stoian Gheorghe dorește să menționeze că banii sunt alocați de la începutul anului atât la Colegiul G.Coșbuc- 20.000 cât și la G.P.P- 60.000 pentru refacerea documentațiilor tehnice astfel încât să avem o valoare certă de necesar de investiție pentru finalizarea lucrărilor.

De asemenea, dorește să menționeze că până la acest moment nu au fost făcute demersurile necesare de către nici unul dintre  ordonatorii terțiari de credite.

Nemaifiind alte întrebări, amendamente, propuneri, se supune aprobării proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Năsăud în calitate de observator la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți 2017

Se supune la vot secret alegerea reprezentantului Consiliului local Năsăud, în calitate de observator la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți 2017.

Dna consilier local Buhai Mihaela o propune pe dna consilier local Bidică Emilia.

Se supune la vot secret această propunere, iar rezultatul votului este următorul:

„ pentru ”    12 voturi;

„ împotriva ”  2 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Nu sunt întrebări, amendamente, propuneri, astfel încât proiectul de hotărâre se  supune aprobării.

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de Garanție de la FNGCIMM SA IFN, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- Romania, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei Scrisori de garanție

Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării.

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

           Tomi Iacob                                                          cons.jr. Soldea Vasile