PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30-05-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Absenți: Găitan Niculai, Bidică Emilia, Șofroni Adela, Timoce Călin;

Președinte de ședință:  dl. consilier Rogozan Florin.

La ședință sunt prezenți dl. Magdea Cornel, din cadrul compartimentului Impozite și taxe, dl. Ștefan Ionuț, din cadrul compartimentului financiar contabil și dna. Sângeorzan Corina din cadrul compartimentului Impozite și taxe.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud a doamnei MOLDOVAN ADRIANA  

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/25.06.2016, privind constituirea Consiliului local al oraşului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 72/25.06.2016, privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016                            

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind acordarea încredințării mandatului special, domnului Romocea Mircea, având calitatea de Primar al orașului Năsăud, in vederea exprimării votului in Adunarea Generala a Asociației, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochiș, prin Consiliul Local al Comunei Chiochiș, in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2017 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 36/2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea suplimentării, cu suma de 11.725 lei, a cotizației aferente anului 2017, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor Municipale in județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Luându-se act de absența unor membri din comisia de validare a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud, se constată imposibilitatea dezbaterii unor proiecte de pe ordinea de zi, motiv pentru care se dispune retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud a doamnei MOLDOVAN ADRIANA  

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/25.06.2016, privind constituirea Consiliului local al oraşului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 72/25.06.2016, privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

În urma retragerii de pe ordinea de zi a acestor proiecte de hotărâri, dl. președinte supune la vot ordinea de zi.

„pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

  Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

4. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud  

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind acordarea încredințării mandatului special, domnului Romocea Mircea, având calitatea de Primar al orașului Năsăud, in vederea exprimării votului in Adunarea Generala a Asociației, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochiș, prin Consiliul Local al Comunei Chiochiș, in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2017 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 36/2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2017.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea suplimentării, cu suma de 11.725 lei, a cotizației aferente anului 2017, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor Municipale in județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2017

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

 „pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Dl primar precizează că această rectificare s-a impus pentru echilibrarea salariilor profesorilor, iar o sumă de 130.000 lei pentru o investiție privind siguranța împotriva incendiilor.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

 „pentru” - 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

11. Diverse.

Dl primar prezintă adresa Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, extensia Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr, 26822/30.05.2017 prin care se solicită sprijinirea financiară pentru facilitarea participării studenților năsăudeni la Festivalul Internațional Folcloric”Nufărul Alb”- ediția a XV-a.

Dna consilier local Vîju Steluța dorește să precizeze și meritele domnișoarei Pop Alina, campioană europeană la canotaj, considerând că se impune recompensarea pentru reușitele sportive.

Dl. primar menționează că are cunoștință de acest aspect și deja se încearcă găsirea unei soluții legale pentru a premia performanțele sportive.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

      Rogozan Florin Grigore                                                  cons.jr. Soldea Vasile